ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ

ލުތުފަރު މަރާލައިފައިވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން: ފުލުހުން

  • ލުތުފަރު މަރާލިގޮތް އެ މީހުން ތަފްސީލްކޮށް ފުލުހުންނަށް ކިޔާދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 16:13 | 30,722

ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ބައިތައް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1'' ބޯޓުން ގެއްލުނު ލުތުފަރު މަރާލީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް ހައްޔަރު ކުރެވުނު ބިދޭސީ ތަހުޤީޤްގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. 

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤްގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރުމަށް އިސްކަންދަރުކޮޅީގައި ބޭޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒިޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް، ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ހަަސަން ޝިފާއު ވިދާޅުވީ ލުތުފަރު މަރާލައިފައި ވަނީ ބޯޓުގައި ހުރި އިތުރު ބިދޭސީއަކާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް އެ މީހުން ތަހުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޯޓު ތެރޭގައި ޖިިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ތިން ބިދޭސީއަކު ވެގެން ލުތުފަރުގެ ނޭވާ ހާސްކޮށް މަރާލީކަމަށް ތަހުޤީޤަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލުމަށްފަހު، ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ވާ ޖަހައި މޫދަށްލުމަށްފަހު، އޭގެ ވަގުތުކޮޅެއްފަހުން ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު އަނެއްކާވެސް މޫދުން ނަގައި، ގައިގައި ހުރި ފެން ހިއްކުމަށްފަހު، ލުތުފަރު ނިދާ އެނދުމަތީގައި އެ ބިދޭސީން ބޭއްވި ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިިއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރި ލުތުފަރު ބޯޓުގައި ނިދާފައި އޮތް ކަމަށް، ބޯޓަށް އަރާފައިބާ މީހުންނަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ މީހުން ތަހުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެެއަށްފަހު ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގައި ވާޖަހައި އެއްސުމަށްފަހު ހަމައެއްގައި އައްސައި ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑަށް ފެއްތި ކަމަށް ބިދޭސީން ތަހުޤީޤަސް ކިޔައިދިންކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ލުތުފަރު ޖިންސީ ގުޅުން ހިިންގާ މައްސަލަ ބޯޓުގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ތަހުޤީޤުގައި ވާހަކަދެއްކި ބައެއް މީހުން ވެސް ލުތުފަރު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމަށް ބުނި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ލުތުފަރު މަރާލި އެ ސަބަބާ ހުރެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ބިދޭސީންގެ މެދުގައި ޖެހުނީ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް ކަމުގެ ވާހަކަދެކެވުނު ނަމަވެސް ތަހުޤީޤަށް އެކަން ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ވަނީ ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ޑައިވް ޓީމުން ފީނައިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ފެނުނު ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ބައިތަކުގެ ފޮޓޯ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ނޫސްވެރިިންނަށް ދައްކާލާފައެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ބައިތައް އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނުނުއިރު، އެއީ ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުކަން ކަށަވަރު ކުރަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުން ބުނީ، ލުތުފަރުގެ ދިގުމިނާ އަދި ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ފެނުނު ސަރަހައްދަށް ބެލުން އެއީ ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްގެ އަލީގައި ޔަޤީން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޔަޤީން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ލުތުފަރަކީވެސް ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީއެކެވެ. އޭނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ބިދޭސީންނަކީ  ވެސް ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.