ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - ކުރީގެ ރައިސް ނަޝީދު

ރޯދަ ކުރުކުރަން ނަޝީދު ނުކުންނެވީ ބައިސްކަލުގައި

  • ގިނަ ބައެއް ތައުރީފު ލިބުނު
  • މި ރޯދަ މަހު ގުޑި އަރުއްވަން ވެސް ވަޑައިގެންނެވި
  • އަގުތައް އުފުލިފައި ވަނިކޮށް ބާޒާރު މައްޗަށް ވެސް ވަޑައިގެންނެވި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 01:31 19,057

އަންގާރަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކުރަން ނަޝީދު ބައިސްކަލު ދުއްވަނީ - ސަން

ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ބައިސްކަލެއް ގެނައީ މާބަޖީޗާ އަލް އަމީރު މުހައްމަދު ފަރީދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހު ރަދުން، ފަރީދު އެ ޒަމާނުގައި ވެސް ގެންގުޅުނީ ރިލޭ ބައިސްކަލެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަސްކަންކުރި ބޭފުޅުންނާއި، ބަސްވިކޭ ވިޔަފާރިވެރިން ހަވީރު ފިނިބުރު ޖެހުމަށް ގެންގުޅުނު ރިލޭ ބައިސްކަލަކީ މިއަދު ރާއްޖޭން ހޯދަން އުނދަގޫ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދި މިބައިސްކަލު 1980ގެ އަހަރުތަކުގަ ގިނަ ޒުވާން ފިރިހެނުން ބޭނުންކުރިއެވެ.

އަލް އަމީރު މުހައްމަދު ފަރީދު

އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޒުވާން އުމުރު ފުރައިން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ބައިސްކަލަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަން އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓްތަކުން ހާމަވެގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ރޯދަމަހުގެ ހަވީރު ފިންޏަށް ނަޝީދު އާންމުގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ ވަޑައިގަތީ ޒުވާން އުމުރުފުޅުގައި ދުއްވާ އުޅުނު ކަހަލަ ހަބު ސްޕީޑް ބައިސްކަލެއްގައެވެ.

ތަފާތު ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ނަޝީދު ބައިސްކަލުގައި އާންމުގެ ތެރެއަށް ރޯދަ ކުރުމަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތައުރީފު އެމަނިކުފާނަށް އޮހުނެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެންނަ ވީޑިއޯތަކުގައި ނަޝީދު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ ވެސް އާންމުންނަށް ހަނައަޅާ ހީ ސަމާސާ ކުރަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ބައިސްކަލު ދުއްވުމުން އެކަމަށް ތައުރީފުކޮށް އާންމު މީހަކު ބުނީ އެމަނިކުފާނަކީ ހިތްތިރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ދެއްކުންތެރި ކަމެއް ނެތި ރޯދަ ކުރުކޮށްލަނީ ބައިސްކަލުގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެހެން މީހަކު ބުނީ އިސްވެރިން އުޅުއްވާހެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަވަނީ ކާރުކޮޅުގައި ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

އެހެން ރައީސުންތަކާ ހިލާފަށް ރައްޔިތުންނާ ގާތްގުޅުންތައް ބާއްވާ ނަޝީދު އަންގާރަ ދުވަހު ބައިސްކަލުގައި ނުކުންނެވުމުގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ރޯދަ މަހު އުސްފަސްގަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވައި ތުއްތު ކުދިންނާ އެކު ގުޑި ވެސް އެރުއްވާފައެވެ. ހަވީރު ފިންޏަށް ގިނަ ބަޔަކު އުސްފަސްގަނޑަށް ޖަމާވި ވަގުތު، އެމަނިފާނުގެ ސަކަ މިޒާޖު ފެނި، ބައެއް ކުދިން ސެލްފީ ވެސް ނެގިއެވެ.

ނަޝީދު ގުޑި އަރުއްވަނީ

މި ރޯދަ މަސް ފެށުނިއިރު، ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލި ތ. ކަނޑޫދޫ މިރުގެ އަގު "ރަނަށް" ވެފައި ވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މާލޭގެ ބާޒުމައްޗަށް ވަޑައިގެން ބައެއް ދަނޑުވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތަރުކާރީ އާއީ މޭވާގެ އަގުތައް އޮޅުން ފިލުއްވައި، ބައެއް މީހުންގެ ޝަކުވާތައް ވެސް އެމަނިކުފާނު އަޑުއެއްސެވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެހެން ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތުންނާ ހިލާފަށް، ނަޝީދު ފާހަގަ ކުރެވިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އަބަދުވެސް އެ ދުވަސްވަރަކާ ގުޅޭ ގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށެވެ. އަދި ހަނު ހުންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ވެސް ކަމެއްގައި ޝާމިލުވެ އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހީނުކުރާ ތަފާތު ކަންކަން ކަންކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތަށެވެ. އިއްޒަތްތެރިންގެ އިއްޒަތުގައި އުޅުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމަނިކުފާނު އިހްތިޔާރު ކުރައްވަނީ އާންމު މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެވެ.

އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ނަޝީދު ވެސް ރޯދަމަހުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގެ މަތިން އެފަދަ ތަފާތު ކަންކަން ކުރާ މަންޒަރު ފެނުމުން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް