ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
މިނިމަމް ވޭޖް

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި 6000 ރުފިޔާއަކީ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް: މައުރޫފް

  • ޚަރަދުތަކާ އާމްދަނީއަށް ބަލައި އުޖޫރައަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ: މައުރޫފް

ކ. މާލެ | 1 މެއި 2019 | ބުދަ 10:34 | 13,444

ޓީމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ މައުރޫފް ޒާކިރް - ރާއްޖެއެމްވީ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ "މިނިމަމް ވޭޖް" ގެ ގޮތުގައި 6،000ރ. އަކީ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) ގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ މައުރޫފް ޒާކިރް (މާއްޓޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މައުރޫފް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 6،000ރ. ކަނޑައެޅުމަކީ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި، ބޮޑެތި އަދަދުތައް ކަނޑައަޅައިގެން އިޤްތިސާދަށް ގެއްލުން ވުމަކީ މާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި އެއީ ރަނގަޅު އަދަދެއް އިނގޭތޯ. އެއީ މިނިމަމް ވޭޖް އަލަށް ރާއްޖޭގައި އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރަން މި އުޅެނީ، އެއީ މިހާރު އެބަ ހުރި ހަމަ މިނިމަމް ވޭޖެއް އިންޓްރޮޑިއުސް ވެގެން އަންނަ އިރު އޭގެ މާނައަކީ 6،000 އެއީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަމުުގައިވާ ނަމަ ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ނުވާނެއޭ 6000 ނުލިބޭ އެއްވެސް ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހަކު، އެހެންވީމާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އެ ގެނެވެނީ، ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެ ނުދެވުން ނުވަތަ އިޤްތިސާދަށް އޭގެ ގެއްލުންތަކެއް ވުން އެއީ އަދި މާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް،" މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް (މޭޑޭ) ރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުރޫފް ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަކި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު ކުރާ މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި އާމްދަނީއަށް ބަލައި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މި އަދަދަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް އަޑު އުފުލައި ކޮންމެ އަހަރަކު މޭ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެކެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ގޮތުގައި މި ދުވަސް ކަނޑައަޅައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.