ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 12:52
ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ސުޒެއިން
ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ސުޒެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
މިދިޔައީ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް، ވިކްޓްރީ އަށް އަދި މިއީ ނިމުނީއެއް ނޫން: ސުޒޭން
މިހާރު މިދިޔައީ ވަރަށް އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް: ސުޒޭން
ނަތީޖާ ނުނެރުވުނީ ވަކި ކުޅުންތެރިޔަކު ރަނގަޅަށް ނުކުޅެގެން ނޫން: ސުޒޭން
ވިކްޓްރީން ލީގުގައި ބާކީ އޮތް 13 މެޗަށް ވިސްނަން ޖެހޭ: ސުޒޭން

ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ވިކްޓްރީ ވަރަށް އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އަދި މިއީ އެޓީމަށް ނިންމާލަންޖެހޭ ހިސާބު ނޫން ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ވިކްޓްރީ ބަލިވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސުޒޭން ބުނީ މި ސީޒަނުގައި ލީގު ރާވާފައިވާ ގޮތުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވާނީ ހަތަރު ޓީމު ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގްރީން ސްޓްރީޓް އަތުންވީ ބައްޔާއެކު ޓީމު އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސުޒޭން ބުނީ މިއީ އަދި ވިކްޓްރީ ނިންމާލަން ޖެހޭ ހިސާބު ނޫން ކަމަށާއި، ލީގުގައި އަދި ބާކީ 13 މެޗު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވިކްޓްރީން އެ 13 މެޗަށް ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސީޒަން ފެށެން ހަފްތާއެއްވެފައި އޮއްވާ ހެޑް ކޯޗުކަމާ ސުޒޭން ހަވާލުވިއިރު، އޭނާ ބުނީ އަނެއްކާވެސް ޓީމާއެކު ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަންތައްތައް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރިކަވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޓީމުގެ ކޮންބިނޭޝަންގެ މައްސަލަ ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ސުޒޭން ބުނީ އޭގެ ސަބަބުން ޑިފެންސުން ވެސް ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ނަތީޖާ ނުނެރުވުނީ ވަކި ކުޅުންތެރިޔަކު ރަނގަޅަށް ނުކުޅެގެން ނޫން ކަމަށެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް