ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:17
މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ވަފުދު – ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރޒް
މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ވަފުދު – ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރޒް
ގޫގުލް
ސީރިއާގެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތައް
ސީރިއާގެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ފެށުން ކާމިޔާބު: އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް
 
ކުރީގެ މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބެއް ނުވި
 
މިއީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު

ޖެނީވާގައި އިއްޔެ ފެށި ސީރިއާގެ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ކާމިޔާބު ކަމަށް ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އދ. އިން ސީރިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޚާއްސަ މަންދޫބު، ސްޓެފަން ޑި މިސްތޫރާގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން، ފެށި މި ވާހަކަތަކުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނީ، މަޝްވަރާތަކުގެ ފެށުން ކާމިޔާބު ކަމަށާއި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ސިޔަސީ ބަދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސީރިއާގެ ވެރިކަމާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަވާލުވުމާއި، އިންތިޤާލީ މަރުހަލާގައި ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ވަފުދުގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ނާސިރް އަލް ހަރީރީ ވިދާޅުވީ، ކުރިން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިފަހަރުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމަކާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނިންމޭވަރު ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސީރިއާގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި، އާ ސަރުކާރައި، އާ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކުލަވައިލުމާއި، އަދި އދ. ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބާއްވަން ހުށަހަޅާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަތައް ހިމެނޭ، އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2254 އާ ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތް އދ. ގެ މަންދޫބަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނާސިރް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އުއްމީދަކީ، މި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ސީރިއާގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް، އެފަރާތްތަކުގެ އުއްމީދުތަކާއި ހުވަފެންތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް، އިންސަފުވެރި ސިޔާސީ ހައްލެއް ލިބިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ މިއާ އެކު އދ. ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސް ބައްޝާރުގެ ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅާނެ ކަމުގެ ޔަޤީން ވެސް ނާސިރު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސީރިއާ ސަރުކާރުގެ ވަފުދާއި އެކު އދ. ގެ މަންދޫބު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު، ސީރިއާ ސަރުކާރުގެ ވަފުދުގެ އިސްވެރިޔާ، ބައްޝާރް އަލް ޖާފަރީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އދ. ގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ސީރިއާ ސަރުކާރުގެ މާބޮޑު ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތްކަން ދޭހަވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ހަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި އެކަށޭނަ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މީގެ ކުރިން ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތައް ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި 3 ފަހަރުވެސް އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް