ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 07:50
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ސައިނީ: އޭނާ އަންނަނީ ރައީސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ސައިނީ: އޭނާ އަންނަނީ ރައީސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ބިންވިއްކުން
ބިން ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ: ޑރ. ޝައިނީ
 
އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުުރުމަށް ބޭނުންވާ ވޯޓް ލިބޭނެ
 
ސައިނީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ގެންނަވާ ތަރައްޤީ ހަޖަމެއް ނުވޭ
 
ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޖޯރިޓީއެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭނެކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވި

ބިން ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ނުގެނެވޭނެ ކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ރައްޔިތުން އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ޓީވީ، ޓީވީއެމްގެ "ރާއްޖެމިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ކަމަށާއި، ޤައުމިއްޔަތޭ ކިޔާ، ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްލުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ވަރަށް ލަދުވެތި މަންޒަރެއްކަމަށާއި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމުނު އަބްދުއްޤައްޔޫމްގެ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަދުގަންނަ ކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރައްވާފައިހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން އަޑުއިވިގެންވާނެފަދަ ވާހަކަފުޅެއްކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ބިން ވިއްކޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިތުރުކުރި ބާބު ބަދަލުކޮށް، ބިން ނުވިއްކޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އެގޮތަށް އިސްލާހެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ މެޖޯރިޓީވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބިން ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކަރުން ގެންނަމުންގެންދާ ތަރައްޤީ ހަޖަމްނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި -- ފޮޓޯ: މަޖިލީސް

 

ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ލިބޭނެ: އެމްޑީޕީ

 

ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ މަޖިލިހުގެ ހަތަރު ބައި ކުޅަ ތިން ބައިގެ ވޯޓުންނެވެ. އެއީ މިހާރު 85 މެމްބަރުން ތިއްބެވި މަޖިލިހުގެ ނިސްބަތުން 64 މެމްބަރުންގެ ވޯޓެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވީ، ބޭރު ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ ބިން ވިއްކުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް މިހާރު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު، އިސްލާހު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ބިލް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޖިލީހަށް އެބިލަށް ވެއްދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުވިއްކެގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ލިބޭނެ އެވެ.

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މެމްބަރުން ބެހިފައިވާ ގޮތް:

  • ޕީޕީއެމް - 48
  • އެމްޑީޕީ - 21
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ - 7
  • އެމްޑީއޭ - 6
  • އަދާލަތު ޕާޓީ - 1
  • މިނިވަން - 2
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް