ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  • ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް މަހަކު -/20،500 ރުފިޔާ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ
  • ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/15،000 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 12:06 2,503

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ - ރައީސް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2007/5 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން، މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް، މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ދައުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާނެ ކަމަށް އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާއާއި، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠާއި، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަޤާމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 6 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް މަހަކު -/20،500 ރުފިޔާ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު، ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/15،000 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. 

އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރީ، އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހައްމަދު ސައީދު ވަކިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އެވެ. 

ޕީއެސްގެ މަގާމުން ސައީދު ވަކިކުރި ނަމަވެސް، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން އޭނާ ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަންގަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް