ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 09:52
ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ހީވާގި ކަނބަލުން
ދިވެހި ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާ ދައިރާއެއްގައި ހިންގުމަށް ވިޔަފާރީގެ ރަގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭ:ރައީސް
 
ޑިރެކްޓަރުގެ ބޯޑުގެ 40 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހަދާނަން

ދިވެހި ކަނބަލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކީ އުންމީދާ ފޯރިޔާއެކު ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން އަންހެން ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އިސް ނަންގަވައިގެން އިންތިޒާމުކުރި ހީވާގީ ކަނބަލުންގެ މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، މި އެކްސްޕޯގައި އަންހެނުންގެ ހުނަރުވެރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިފަދަ އެކްސްޕޯތަކުން ފެންނަ ހުނަރު ތަކަކީ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދައިރާއެއްގައި ލިބޭނެ ތަކެތި ކަމުގައި ވާޏްޖެހޭ ކަމަށާއި މިފެނިގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަގަޅު މާކެޓެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެކަން ކުރުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންހެނުންނަކީ އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދައިރާގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު މިކުރެވޭ އެކިއެކި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މާސް ޕްރޮކްޝަން އަކަށް ވަކިވަކި އަންހެނަކު އެކަނި ދާކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި.

އަންހެނުންނަށް ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިއަދު ރާއްޖެ އޮތީ ފަހުރުވެރިވާންޖެހޭ ހާލަތެއްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ދައިރާ އާއި ކިޔަވާދިނުމުގެ ދައިރާއަށް ބަލާލިޔަސް ފެނިގެން މިދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން އެ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅެމުންދާ މަންޒަރުކަމަށެވެ. މި ކަމަކީ މި ސަރުކާރުން ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެެއް ނޫނެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ވެސް ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ސްކޫލްތަކުގައި ގިނައީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. 

އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށްވެސް އަންހެންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި، ބާރުވެރި އަންހެނުންތަކެއް އުފެދިންދާނެ ކަަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 20 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި 40 ޕަސެންޓް އަންހެނުން ހިއްސާވާނެފަދަ ގޮތަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމީ ހިސާބުތައް ހަދާގޮތުން، ގޭތެރޭގެ އެކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ޖީޑީޕީއަކަށް ނުވަދޭ. އެހެން ނަމަވެސް އަންހެނުންގެ ހިވާގި މަސައްކަތްތައް ފެންނަލެއް ދަނީ އިތުރުވަމުން" ރައީށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

 ހީވާގި ކަނބަލުންގެ މައުރަޒުގައި 420 ފަރުދުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ގްރޫޕުތަކުން 90 ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އަދި 92 ޖަމިއްޔާއެއް މި މައުރަޒުގާ ތަކެތި ބައިވެރިކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް