ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 04:20
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ގޫގުލް
ލޯކަލް ކައުންސިލް
އޮބްޒާރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މާރިޗު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ، 2017 އެޕްރީލް 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް އޮބްޒާރވް ކުރަން އަދި މޮނިޓަރ ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2017 މާރިޗު 05 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށެވެ.

   

އޮބްޒާރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ http://forms.elections.gov.mv  މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސްއިން ބުންޏެވެ.

 

  މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް އެދި އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަކީ، ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށް، ސިޓީއާއި އެކު ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ އޭޖެންސީން ލިސްޓު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު، ފުރިހަމަ ނަން، ދާއިމީއެޑްރެސް ރަށާ އެކު) ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި ހުށަހަޅާ ސިޓީއަކީ އެ ތަނެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި، އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ސިޓީ އަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

 

   މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާރވަރުންނަށް ވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިތުރު ކުރި ނަމަވެސް، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް