ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:43
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި – ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި – ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޗައިނާއަށް ރަށްތަކެއް ދޭންއުޅޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންފި
 
މިއީ އިންޑިއާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާލުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން
 
ސައުދީ އާއި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ދަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ގަދަވަމުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެމްޖޭ އަކްބަރު، އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ އިސް އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއަށް މިފަދަ ދަތުރުފުޅެއް މި ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޗައިނާއާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ އިންޑިއާގެ ދުވަސްވީ އިޤުތިޞަދީ ހަތުރެއް ކަމުގައިވާ ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބިނާކުރަމުންދާ 'ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް'ގެ ބަދަލުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏަށް ރާއްޖެއިން ރަށްތަކެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްބަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި، އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ރަށްތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ، އެކަމާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އިޖުތިމާއީ، އިޤުތިޞާދީ، އަދި އެހެނިހެން ވެސް ދާއިރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އިންޑިއާ ފެއަށް ޖައްސައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަރަބި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަސްކަން ކަމުގައިވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޮމިއުސްނިސްޓް ދައުލަތް ކަމުގައިވާ ޗައިނާއާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި، މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން އިންޑިއާއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް