ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 23:49
ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ހިތަވަރުގަދަކަމުގެ އެވޯޑް އަރުވަނީ
ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ހިތަވަރުގަދަކަމުގެ އެވޯޑް އަރުވަނީ
ދަ ޖެނީވާ ސަމިޓް ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ
ަރައީސް ނަޝީދު
މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ނަމޫނާ ހިތްވަރުފުޅެއް: އެމްޑީޕީ
 
މީ ޕާޓީ އަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއްކަމަށް އެމްޑީޕީން ދެކޭ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާއުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައްކަވަމުންދަނީ އާދަޔާއި ޚިލާފު ހިތްވަރެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް 9 ވަނަ ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮގުން ‘ހިތްވަރުގަދަ އެވޯޑު 2017 ‘ ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާތީ އެމަނިކުފާނަށް  ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެ ޕާޓީ އަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއްކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. 

އެމްޑީޕީން ބުނީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮނގުގައި އެމަނިކުފާނު ދައްކަވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުފުޅެއްކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ކިބައިން މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމުންދާކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް މި ޚާއްސަ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮނގުގައި އެމަނިކުފާނު ސާބިތުކަމާއިއެކު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މި ޚާއްސަ އެވޯޑް އަރުވަމުން ފާހަގަކޮށްފައި ވާގޮތުގައި އެމަނިކުފާނަކީ މިނިވަންކަމަށާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާއުގައި އާދަޔާއި ޚިލާފު ހިއްވަރެއް ދެއްކެވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ ކިބައިން މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް ހިއްވަރު ލިބިގަންނަމުންދާ ޝަހުސިއްޔަތެއްކަމަށެވެ..

ޖެނީވާ ސަމިޓްގައި އިންސާނީ ޙައްޢޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުގަދަ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެން ހަމައެކަނި ދިވެހި ޝަހުސިއްޔަތަކީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ. އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ އާއި އަދި ތިމާވެށިގެ ރޮނގުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދައުރާއި ، ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ލީޑާރޝިޕްގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނަށް މީގެ ކުރިންވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެތަކެއް ޝަރަފުވެރި އިނާމެއް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް