ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 23:24
ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ
ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ
ގޫގުލް
ޒައިދުލް އަމީންގެ މައްސަލަ
ޒައިދުލް އަމީންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެޗްއާރސީއެމްގައި އެދިއްޖެ
 
ނަވާޒުގެ މައްޗަށް އާއިލާއިން ތުހްމަތުތަކެއް ކުރޭ
 
އިތުރު ފަރާތެއް ހައްޔަރުނުކުރޭ

ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކު ބްލެކް މެއިލް ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ޒައިދުލް އަމީން "ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއް"ގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރާތީ އޭނާއަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އާއިލާއިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ޒައިދުގެ އަނބިކަނބަލުން ޝިޔާމާ މުހައްމަދު އެޗްއާރުސީއެމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ޒައިދާމެދު ފުލުހުން ކަންކުރަމުން ގެންދާ ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. ޒައިދު ހައްޔަރުކުރީ އޭނާ އާއި އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރި ވެގެން، ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަށް ރާވައި، އެ ވީޑިއޯތައް މީޑިއާއަށް ދީގެން މާލީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާތަކެއް ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހްމަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލައިގައި އެބުނާ ވީޑިއޯއެއް އެއީ ކޮން ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ވެސް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ޒައިދު ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެމައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޒައިދުކައިރީގައި ފުލުހުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

ޝިޔާމާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެންކަމަށް ބުނާއިރު އެމައްސަލައިގައި މިއަދާހަމައަށްވެސް އިތުރު ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ވީޑިއޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމަކަށް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މައްސަލަ ޖައްސާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ ބުނާ ވީޑިއޯއެއްގެ ވާހަކަ މީޑިޔާއަކުން ވެސް ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް ޝިޔާމާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

"ހެކި ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނާއިރު ފުލުހުން ވަނީ ޒައިދުލް އަމީން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް ބަލާ ފާސްކޮށް އެތަނުން ލެޕްޓޮޕެއް ގެންގޮސް އަދި ޒައިދުލް އަމީންގެ ފޯނުވެސް ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އެތަކެތިން ފުލުހުން އެބުނާ ވީޑިއޯ ނުވަތަ މީހަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފެނިފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ޒައިދުލް އަމީންގެ ލޯޔަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި" ޒައިދުގެ އަނބިކަންބަލުން އެޗްއާރުސީއެމަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހެކި ނައްތާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޒައިދު 15 ދުވަސްވަންދެން ދޫނިދޫގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، 15 ދުވަހަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރި އެވެ.  ނަމަވެސް ހެކި ނައްތާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ދެވަނަ ފަހަރު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރިތާ 4 ދުވަސްފަހުން ޒައިދު ގެޔަށް ބަދަލުކޮށް އެ 15 ދުވަހުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ހަމަކޮށްފައިވަނީ ގޭގައި ހުންނަވައިގެން ނެވެ. 

"3 ވަނަ ފަހަރަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޖެހުމުންވެސް ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ ގޭގައި ބަހައްޓާފައެވެ. އެ 10 ދުވަސް ހަމަކޮށް ބުދަ ދުވަހު މުއްދަތު ޖެހީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔާން ނުދިނުމުން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ." ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު މިހާރު ޒައިދުއާ ސުވާލު ކުރަމުންދަނީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ހ. ތެމާއިން ގެއްލުނުކަމަށް ބުނާ ހާޑް ޑިސްކް އާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.  ޒައިދު ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައިވާގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ ބެހޭގޮތުން ދޮގު ބަޔާނެއް ނެގުމަށެވެ.

ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މައްސަލައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވާއިރު، މައްސަލައާ ގުޅުމެއް ނެތް ސިޔާސީ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރުމަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި ޒައިދު ހައްޔަރު ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ބަޔާން ނަގާ ނިމިފައިވާއިރު އިތުރަށް ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހުންގެ އިދާއރާއިން ޒައިދު ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާތީ އޭނާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވާނެ ގޮތެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އެދޭކަމަށް އެސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް