ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:00
މޯހަން ބާގަންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ޗަކްރަބަތީ
މޯހަން ބާގަންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ޗަކްރަބަތީ
ގޯލް.ކޮމް
އޭއެފްސީ ކަޕް
ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އަހަރުމެން، ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ޗަކްރަބަތީ
ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުން ރަނގަޅު: ޗަކްރަބަތީ
ނަތީޖާއާމެދުވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ: ޗަކްރަބަތީ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ސްޓޭޖުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން މޯހަން ބާގަން އެއްވަރުވި މެޗުގައި މޯހަން ބާގަން ކުޅުނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ނަތީޖާއާމެދުވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ޗަކްރަބަތީ ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށްފަހު ޗަކްރަބަތީ ބުނީ މެޗުގައި މުޅިން ހުހަށް ލަނޑު ޖަހަން ހަ ފުރުސަތެއް މޯހަން ބާގަން ޓީމަށް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެއީ ކުރިޔަށް އޮތް މެޗަށް ނިކުންނައިރު ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދުވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، ނަތީޖާއާމެދުވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޗަކްރަބަތީ ބުނީ ރާއްޖޭގެ މޫސުން މިދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ހޫނު ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންނަށް އޭގެ އަސަރުކުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު ނަމަވެސް، ސްޓްރައިކަރުން އެއް މެޗެއްގައި ލަނޑު ޖަހައިފިއްޔާ އަނެއް މެޗުގައި އެކަން ރަނގަޅުކޮށް ލަނޑު ޖަހާ ކަމަށެވެ.

ޗަކްރަބަތީ ބުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ކޮލިފައިވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އޭނާގެ އެބައޮތް ކަމަށާއި، ދެވަނަ ލެގުގައި ނަތީޖާ ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ލެގުގައިވެސް އިދިކޮޅު ޓީމަށްވުރެ މޯހަން ބާގަން ޓީމުން ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ލެގުގައި މި މެޗުގައި ކުޅެން ރާއްޖެ ނައި ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރާނެތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ޗަކްރަބަތީ ބުނީ އެކަން ނިންމާނީ އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައި ކަމަށާއި، އެކަމަށް މިހާރު ޖަވާބުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
- ކޮމެންޓް