ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 01:52
ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު ފެސްކޯ
ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު ފެސްކޯ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އޭއެފްސީ ކަޕް
މިއީ އުންމީދުކުރި ނަތީޖާއެއް ނޫން، ތިން ޕޮއިންޓް ހައްގު މެޗެއް ގެއްލުނީ: ފެސްކޯ
ކުޅުންތެރިން އެދެއްކި ކުޅުމަށް އޭނާ ސާބަސްދެން: ފެސްކޯ
ގޯސްތައް ހެދުނީ ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ވަރަށް މެޗަށް ތައްޔާރުނުވެވުން: ފެސްކޯ
ކަންދިމާކުރިގޮތުން ނިންމާލަން ޖެހުނީ މެޗު އެއްވަރުވެގެން: ފެސްކޯ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މޯހަން ބާގަން އަތުން ވެލެންސިއާ އަށް ލިބުނީ އުންމީދުކުރި ނަތީޖާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ މެޗުން ވެލެންސިއާ އަށް ތިން ޕޮއިންޓް ހައްގު ކަމަށް ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފެސްކޯ ބުނީ މެޗަށް ނިކުތްއިރުވެސް އުންމީދުކުރީ ވެލެންސިއާ އިން މޯހަން ބާގަންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާނެ ކަމަށް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކަންދިމާކުރިގޮތުން ނިންމާލަން ޖެހުނީ މެޗު އެއްވަރުވެގެން ކަމަށެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ ވެލެންސިއާ އިން ކުރި މަސައްކަތާ އަޅާބަލާއިރު، މެޗުން މޮޅުވުން ހައްގު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ވެލެންސިއާގެ ފަރާތުން ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، އެ ގޯސްތައް ހެދުނީ ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ވަރަށް މެޗަށް ތައްޔާރުނުވެވުން ކަމަށެވެ.

ކުޅެން ޖެހޭ ފޯމޭޝަނާ ސްޓްރަކްޗާ މެޗަށް އަރާފަހުން ހަލާކުވާކަން ފާހަގަކުރަމުން ފެސްކޯ ބުނީ އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވަނީ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވަރަށް ސްޓްރެންތް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފެސްކޯ ބުނީ ކުޅުންތެރިން އެދެއްކި ކުޅުމަށް އޭނާ ސާބަސްދޭކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ފެސްކޯ ބުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ކުރިން 80 އިންސައްތަ އޮތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މޯހަން ބާގަން އަތުން އެއްވަރުވުމާއެކު، މިހާރު އޮތީ އެންމެ 50 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ދެވަނަ ލެގުގައި އިންޑިއާގައި މޯހަންބާގަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދައްކަންޖެހޭ ކުޅުން ތިން ގުނަ އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ހިތްވަރު ވެލެންސިއާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
- ކޮމެންޓް