ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގޯލާނުގެ އުސްބިންތައް

ގޯލާނުގެ އުުސްބިންތަކަކީ އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ތަނެއްކަމަށް އެމެރިކާއަކަށް ނުވި

  • އިސްރާއީލުން ގޯލާން ހިފާފައިވަނީ 1967ގެ ހަ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގައި

ކ. މާލެ | 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 05:03 | 4,203

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ، އެމެރިކާގެ ރިޕަބްލިކަން ސެނޭޓަރ ލިންޑްސީ ގްރަހަމް، އަދި އެމެރިކާއިން އިސްރާއީލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވަ މަންދޫބު ޑޭވިޑް ފްރީޑްމަން ގޯލާން އުސް ބިިން - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާއިން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ގޯލާނުގެ އުސް ބިންތަކުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވާއިރު "އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ" މި ލަފްޒް ކަނޑާލާފައިވާކަން ފާހަގަވެއްޖެއެވެ.

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ ބަހުރުވައަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ވީނަމަވެސް ސިޔާސަތަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ގޯލާންގެ އުސް ބިންތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "އިސްރާއީލުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ގޯލާނުގެ އުސްބިންތައް" މިފަދައިންނެވެ.

މެދުއިރުމަތީގެ އެހާ ޚައްސާސް މައްސަލައެއްގައި އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނެވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ދެންނެވުމުން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލު ވޮޝިންގޓަންގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދާމެދު ދެކޭ ގޮތަށް އަދި ސިޔާސަތަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަމަކީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުގެންނަން ޖެހޭކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"މިއީކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން މިއީ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުގެ މައްސަލައެއް" ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބިއުރޯ އޮފް ޑެމޮކްރަސީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ލޭބަރ މައިކަލް ކޮޒަކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުވާލުކުރި ނޫސްވެރިޔާއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މައިކަލް ކޮޒަކް ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓްގައި ބަލާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ އެ ސަރަޙައްދުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތަށް ކަމަށާއި "ހޯއްދަވަން ތި އުޅުއްވަނީ ތިޔަ ރިޕޯޓް ކުރައްވާ ތަން ސިފަ ކުރާ ގޮތް" ކަމަށެވެ.

ގޯލާނުގެ އުސްބިންތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ސީރިޔާގެ އަތުން އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވަނީ 1967ގެ ހަ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 1981 ވަަނަ އަހަރު ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު އެ ތަނަކީ އިސްރާއީލުގެ ސަރަހައްދެއްކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއިން ބަލައެެއް ނުގަނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.