އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ވިޔަފާރި - ބިޒްނަސް ކޮންވެންޝަން 2019

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ބިޒްނަސް ކޮންވެންޝަން 2019 ފަށައިފި

  • ކޮންވެންޝަންގައި 150 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާން ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • ވާޗުއަލް ކެމްޕަސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް މި ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 26 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 12:13 2,618

ބިޒްނަސް ކޮންވެންޝަން 2019 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ބިޒްނަސް ކޮންވެންޝަން 2019 ފަށައިފިއެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިޔަށްދާ ކޮންވެންޝަންގެ މި ފަހަރުގެ ޝިއާރަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ "ދެމެހެއްޓެނިވި ނޫ އިގްތިސާދަކަށް އަމާޒުކުރުން" މިއެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް މަރްޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވީ، މި ކޮންވެންޝަންގެ މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް ހޯދޭނެ ހައްލެއް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެކަންކަން ސަރުކާރާއި ހިއްސާކުރުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ކޮންފަރެންސްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މަައްސަލަތައް ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރެވި، ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގެ އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށް" ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކޮންވެންޝަންގައި 150 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ވާޗުއަލް ކެމްޕަސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް މި ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކޮންވެންޝަންގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ބޭންކިން އާއި އިންޝޫރެންސް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ނޮލެޖް ހަބް ވެސް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. ނޮލެޖް ހަބްގެ ބޭނުމަކީ މި ކޮންވެންޝަންގެ ތެރެއިން އެ ތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންވެންޝަންގެ ފުރަތަމަ ދުުވަހު މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަރުދާސްތަކަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ވިޔަފާރި ތައުލީމު އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، އައިސީޓީ ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް އަދި ކާނާގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކަރުދާސްތައް ހުށައަޅަައި ނިމުމުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރަން ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު، ކޮންވެންޝަންގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ސެޝަން ނިންމަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ކުރު ހުލާސާއަކާއި އެކު ކުރިމަގަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ބާއްވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް