ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތިން އުޅަނދެއް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޭހަށް ބަދަލުކުރަނީ

  • މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމެއްގައި މި ގޮތަށް ހިންގާ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ 16:10 1,323

އެންވަޔަރަމަންޓްގެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އަމަން ހަލީމް

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތިން އުޅަނދެއް ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި އެޗްސީއެފްސީ ގޭހަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަމަންޓް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ)އާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިންއެވެ. މިފްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ފައުޒީއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމެއްގައި މި ގޮތަށް ހިންގާ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށެވެ.

 މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ ފަދަ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވާ ކުދި އެހެން ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ވެސް އެޗްސީއެފްސީ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މަލްޓިލެޓަރަލް ފަންޑް ފޮރ ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދަ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފިޝަރީޒް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ ފަދަ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވާ ކުދި އެހެން ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށްވެސް އެޗްސީއެފްސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ނައްތާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައިޑްރޯފްލޮރޯކާބަން (އެޗްސީއެފްސީ) ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް