ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:28
މާލެއަށް އުދަ އަރަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
މާލެއަށް އުދަ އަރަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
ގޫގުލް
އުދައެރުން
އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދައެރުމުގެ އިންޒާރު ދީފި
 
ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދައެރުމުގެ އިންޒާރު ދީފި!

 

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްސީ) އިން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު "ރައްކާތެރިވުމުގެ އިރުޝާދު"ގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ތަކުގައި އުސްބާނިތަކެއް އުފެދިފައިވުމާއި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އުދައަރާފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އުދައިގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ކަމަށާއި މިރޭ ވެސް ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި އުދައެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސުނާމީ ނުވަތަ ތޫފާނަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއްނޫން ކަމަށް ވެސް އެންޑީއެމްސީން ބުނެ އެވެ.

އުދައިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންޑީއެމްސީގެ އިލްތިމާސް:

  • އުދައިގެ އަސަރު ނުވަތަ ލޮނުގަނޑު ރަށުތެރެއަށް ވަދެ ގެދޮރަށް ވަންނަ ކަމުގައި ވާނަމަ ގެއަށް ލޮނުގަނޑުވަނުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވެލިބަސްތާ ފަދަ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ލޮނުގަނޑު ގެއަށް ވަނަ ނުދިނުން.
  • ގެއަށް ލޮނުގަނޑު ވަންނަކަމުގައި ވާނަމަ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ލޮނުގެ އަސަރު ނުކުރާނެ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން.
  • ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުރިޔާލާ ދެނެގަނެ ކުރިޔާލާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން.
  •  އުދަ އަރާ ދިމާލުގައި ހުންނަ އޮޔާދާނެފަދަ ތަކެތި އެހެން ތާކަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އޮޔާ ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބަނދެ ހައްޔަރު ކުރުން.
  • ރަށުތެރެއަށް އަރާ އުދަ، ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ވީ މިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

"ވީމާ، މަތީގައި އިލްތިމާސް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެ ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ވައިގަދަވެ ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ 115 އާއި ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ." ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިދުވަސްވަރު މާލެއަށް ވެސް ވަނީ އުދަ އަރަން ފަށައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް