ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 13:43
ހުޅުމާލެ އިން ފުލުހުން އަތުލައިގެންފައިވާ ރާފުޅިތައް. - ފޮޓޯ/ ޕޮލިސް
ހުޅުމާލެ އިން ފުލުހުން އަތުލައިގެންފައިވާ ރާފުޅިތައް. - ފޮޓޯ/ ޕޮލިސް
ޓްވިޓަރ
ޕޮލިސް
ވެލަންޓައިންސް ޑޭއާ ދިމާކޮށް ބަނގުރާ ވިއްކަނިކޮށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ޓެކްސީއެއްގެ ތެރެއިން 14 ފުޅި ރާ އަތުލައިގެންފި
 
ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ ޓެކްސީއަކުން 14 ފުޅި ރަލާއެކު ދެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ
 
ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ސަރަހައްދުން ދެ މީހަކު ދެ ފުޅި ރަލާއެެކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ

 ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ނުވަތަ ވެލަންޓައިންސް ޑޭއާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ބަނގުރާ ވިއްކަނިކޮށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޓެކްސީއަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް އަތުލައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:30 އެހާކަންހާއިރު، ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ބަނގުރާ ވިއްކަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސަށް ލިބުމާއެކު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެ ސަރަހައްދުން ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ދެ މީހުން އަތުގައި ބަނގުރާ ފުޅިއަކާއި އެހެން ފުޅިއަކަށް އަޅާފައިހުރި ބަނގުރާ އިތުރު ފުޅިއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ހަމަ އެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކާރެއްގައި ބަގުރާ އުފުލަމުން ދަނިކޮށް އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމައްސަލާގައި ކާރެއް ބަލާ ފާސްކުރިއިރު، ނުކަނޑާހުރި 14 ބަނގުރާ ފުޅި އެކާރު ތެރެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ ޓެކްސީއެކެވެ.

 

ވެލަންޓައިންސް ޑޭއާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބްރުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ގިނަ ރެސްޓޯރެންޓްތަކެއްގައި ޕާޓީތައް ބާއްވައެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ސަފާރީތަކުގައި ވެސް މިފަދަ ޕާޓީތައް ބާއްވާއިރު ބަނގުރާ ފަދަ މަސްތުވާކެތީގެ ބާވަތްތައް ވެސް އެ ޕާޓީތަކުން ލިބޭ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ރިޕޯޓްތައް ލިބިފައި ވެއެވެ. ރޭ ވެސް ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭގައި މިފަދަ ޕާޓީތައް ބާއްވާފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް