ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 08:27
އަހްމަދު އީސަ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ތެރެއިން
އަހްމަދު އީސަ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
ޓެކްސްގެ ނަމުގައި މި ސަރުކަރުން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރެމުން: އީސަ
 
ސަރުކަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް މަރާލުމަށް
 
ނިހާން ވިދާޅުވީ ބުއްދި ގަބޫލުނުކުރާ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް
 
މި ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ "ބައްޕަ"

ޓެކްސްގެ ނިޒާމްގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ، ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރެމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ގެނައި ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ނިންމާފައިވަނީ ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މުޅި ޓެކުހުގެ ނިޒާމް ގަނޑުބަނޑުކޮށް، ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަމުންގެންދާއިރު، ވިއްކާ ކޮންމެ މުދަލަކުންވެސް ޖީއެސްޓީ ނަގަމުންގެންދާކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ޓެކްސްގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން "ފޭރެމުން" ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާއި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން "ފޭރެމުން" ކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"ދެން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވައިގެން އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިވިޔަސް، ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑަށް މި ނޫންގޮތަކަށް ޔާމީން އަބްދުއްޤައްޔޫމްގެ، އިޤްތިސާދީ މޮޅު މާހިރުގެ ސަރުކާރުން މި ގެންގުޅޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާމް ސިފަކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވިސްނޭ. ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއްގެ ނަމުގައި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފޭރޭ ސަރުކާރެއް މި ސަރުކާރަކީ," އީސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އީސަ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ޓެކްސް ބޮޑުކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްވެސް ރައްދުދެއްވާފަ އެވެ. ސަރުކާރުން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ނިހާނު ވިދާޅުވީ ސިނގިރޭޓުން ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ ސިއްހަތަށް މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ސަމާލުކަން ނުދޭ ވަރަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުން ސަމާލުކަން ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނިހާންގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން އީސަ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ވާހަކަފުޅުތައް ނިހާންމެން ފަދަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާތީ ލަދުގަންނަ ކަމަށެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މަޖުބޫރީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން، ދެއުޅިއެއް ނުވާ ވާހަކަތައް ދައްކަވާތީވެ، އެ ބޭފުޅުންގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގެންދާކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

އީސަ ވިދާޅުވީ، އެނާޖީ ޑްރިކްސް އަދި ސިނގިރޭޓް ފަދަ ބާވަތްތަކުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރަނީ، އެ ނަގާ ޓެކްސް ފައިސާއިން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށް، ސިނގިރޭޓާއި، އެނާޖީ ޑްރިންކް ބޭނުންކުރުމުގެ ގޯސްކަން ބުނެދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންތައްތައްކުރަނީ އެއީ މުޅިން ހިލާފަށް ކަމަށާއި، ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް ނެގުމަށްފަހު، އެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ދައުލަތުގެ ވެރިން ވައްކަންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް