ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 22:13
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަށް ރައީސް އައްޔަން ކުރެއްވީ އެ މަގާމުގައި މިހާރުވެސް ހުންނެވި، މުހައްމަދު ޝަހުދީ
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަށް ރައީސް އައްޔަން ކުރެއްވީ އެ މަގާމުގައި މިހާރުވެސް ހުންނެވި، މުހައްމަދު ޝަހުދީ
ގޫގުލް
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމު ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަކީ ކުރިން ސިވިލް ސާވިސްގެ މަގާމެއް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސިވިލްސާވިސްގެ މަގާމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް، ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަކީ ސިޔާސީ މަގާމެއް ކަމަށް ރައީސްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާއިފިއެވެ.

ޗީފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަކީ ސިޔާސީ މަގާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ އެ މަގާމަށް އަންޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ މާފަންނު ތަރިވިދާގެއާގެ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހުދީއެވެ. އެނާ އަކީ ކުރިން ވެސް އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއެވެ.

ޝަހުދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ، މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ ފެންވަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް