ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:23
ެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
ފުލުފުލުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރިޔަސް، ރައްޔިތުން ދަނީ ބިކަވަމުން: އިމްތިޔާޒު
 
ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިތުން ފެލަމުން
 
މިއީ މުޖުރިމު ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޓެކްސް ނެގިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިދާއެއް ނެތް

ފުލުފުލުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރިޔަސް، ރައްޔިތުން ދަނީ ބިކަވަމުން ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހްމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިނގިރެޓާއި އެނަޖީ ޑްރިންކުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލްގެ ބަހުސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންތި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިން މަރުހަލާ އެއްކޮށްލައިގެން ބިލެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ރައްޔިތުން "ފެލައިލާ" ދުވަހެއް ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިދާއެއް މަންފާއެއް ނެތް. ފުލެޓްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވަމުންދަނީ. ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން ބޮޑުވަމުން 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުވޭ. ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގައިޖެހެމުން މިދަނީ. ޓެކްސް ހަމަ ނަގަމުން ފުލުފުލުން. ކޮންތާކަށްތޯ މި ފައިސާ ދަނީ،" އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާ ދާ ތަނެއް ހަނދާންކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި މިއީ ހަގީގަތުގައި "މުޖުރިމު ސަރުކާރެއް" ކަން ވެސް ހަނދާންކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

"މިއީ ގުންޑާއިންގެ ސަރުކާރެއް ކަން. ވައްކަމުގެ ސަރުކާރެއް ކަން. ވަގުންގެ ސަރުކާރެއް ކަން. އެހެންވީމާ، ފައިސާ ދާތަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ސާފު. ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވީމަ ދެން ޓެކްސް ނަގަމުންދަނީ. މާދަން ކަންނޭނގެ އަނެއްކާ އިތުރު ޓެކްހެއް ނެގުމަށް ޓަކައި ތިން މަރުޙަލާ އެއްކޮށްލާނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރު ހިންގަމުންދާ ގޮތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ފާޅުކުރައްވައި އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ހިންގަނީ ރައްޔިތުން ފެލާލައި ނިކަމެތިކޮށް ހާލުގައިޖައްސަމަށް ކަމަށެވެ. 

އެމްޑީޕީން ޓެކްސް ނިޒާމު ތައާރަފުކުރިއިރު، މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ އަދި އެކަން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް ވެސް ދިޔަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ، މިހާރު މި ސަރުކާރު ދެމި މިއޮންނަނީ އެމްޑީޕީން ތައާރަފުކުރި ޓެކްސް ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ޓެކްސް ނަގާއިރު، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރިވަމުން ދިއުން ވެސް ހުއްޓުމަކަށް ނާންނަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ގެއްލިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެހާމެ ވައްކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

"ފެނަކައިން ކިތައް މިލިޔަންތޯ މި ދިރުވާލާފައިވަނީ. އެމްޕީއެލްއިން ކިތައް މިލިޔަންތޯ ދިރުވާލާފައިވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފްކޯ ބަނގުރޫޓު އަރުވާލައިފި. ޖީ.އެމް.އާރަށް ކިތައް މިލިޔަންތޯ ދައްކަން މިޖެހުނީ ސަރުކާރުން ކުރި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން. އެހެން ގޮސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަލަމަތި މޫނުމަތި ރީތިކުރުމަށް ޓަކައި ކިތައް މިލިޔަންތޯ ބޭކާރުގޮތުގައި ޚަރަދުކުރީ،" އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް