ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:24
ރޫޕާ
ރޫޕާ
ގޫގުލް
ޑްރާމާ
އަހަރެން "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ކުޅުން ހުއްޓައެއް ނުލަން: ރޫޕަލް ޕަޓޭލް
 
ޑްރާމާ ސީރީޒް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޑްރާމާ ސީރީސްއެއް ކަމަށްވާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ފެނިގެންދާ ރޫޕަލް ޕަޓޭލް، ބެލުންތެރިންގެ ނަމުން ނަމަ "ކޯކީލާ"، މި ޑްރާމާ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް "ކޯކީލާ" ނުވަތަ ރޫޕަލް ވަނީ މި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ކޮކީލާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މި ޑްރާމާ ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ޗެނަލްގެ ފަރާތުން، އަދި މި ޑްރާމާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމް "ރަޝާމީ ޓެލެފިލްމްސް" ގެ ފަރާތުން ވެސް މިކަހަލަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މި ޑްރާމާ ސީރީޒް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ހަތް އަހަރު ވެސް އަދި މިއަދު ވެސް އޭނާ " ކޯކީލާ" ރޯލް ކުޅެމުން އައީ އަދި ކުޅެމުން އަންނަނީ ވަރަށް އުފަލާއެކު ހިތްހަމަޖެހިގެންހުރެ ކަމަށެވެ.

ރޫޕަލް ބުނެފައިވަނީ އެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އެކި ކަހަލަ ދިގު ޑުރާމާ ސީރީޒްތަކާއި އެކި ކަހަލަ ކެރެކްޓާތައް ކުޅުމަށް އާދަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ކެރެކްޓާތަކަކީ މުޅި އުމުރުދުވަހުގެ ރޯލްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ"ގައި އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ " ކޮކީލާ" ގެ ރޯލަކީ އެފަދަ ރޯލެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރޫޕަލް ބުނެފައި ވަނީ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ"ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމުން އޭނާގެ ކެރެކްޓާ މަރާލުމަކީ ޑްރާމާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ކަމެއް ނަމަ، އެކަން އުފަލާއި ހިނިތުންވުމާއެކު އޭނާ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.    

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް