ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 01:22
އެފްއޭއެމާއި ޕޮލިހާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރަނީ
އެފްއޭއެމާއި ޕޮލިހާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް ފުލުހުންނާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް
 
ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި މެސެޖްތައް ދެވޭނެ
 
ފުލުހުން ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށްދާނެ
 
އެފްއޭއެމްގެ މުބާރާތްތަކުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިވާނެ

އިޖުތިމާޢީ ކަންކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފްއޭއެމްގެ މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްދާއިރުގައާއި އެފްއޭއެމްގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޤައުމަށް ފައިދާކުރުވަނި ގިނަ ކަންކަން ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެފްއޭއެމްއަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި ބާއްވާ ގާތްގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި ފުލުހުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މުބާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ކުޅިވަރެއް ކަމަށްވާ ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއިން ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން އެފްއޭއެމް އިން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ކުށްމަދު ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މެސެޖްތައްދިނުމުގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއްގެ ތެރެއިން ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުން ހެދުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ފަހިކަމެއް ލިބިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މީގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް