ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019

76 ވަނަ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް: 'ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ' އާއި 'ގްރީން ބުކް' އަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

  • ފިލްމާއި ޓީވީގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް މި އަހަރު ހޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ 'ބްރޫކްލިން ނައިން-ނައިން'ގެ ތަރި އޭންޑީ ސޭމްބަރގްއާއި 'ގްރޭސް އެނަޓަމީ'ން ފެނުނު ސެންޑްރާ އޯ

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 12:37 2,419

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް ސްޓޭޖެ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

76 ވަނަ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްއާއެކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯޑް ސީޒަން ހޯމަ ދުވަހު ފެށިއްޖެއެވެ.

ފިލްމާއި ޓީވީގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް މި އަހަރު ހޯސްޓްކޮށްފައިވަނީ 'ބްރޫކްލިން ނައިން-ނައިން'ގެ ތަރި އޭންޑީ ސޭމްބަރގް އާއި 'ގްރޭސް އެނަޓަމީ'ން ފެނުނު ސެންޑްރާ އޯއެވެ.

ސެންޑްރާ ވެގެންދިޔައީ ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑް ހޯސްޓްކުރި ފުރަތަމަ އޭޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެއް ގޯލްޑަން ގްލޯބަށް ވުރެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ އޭޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނާއަށްވެސް އޭނާ ވެގެންދިޔައެވެ.

76 ވަނަ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް ހުށަހެޅި އޭންޑީ ސޭމްބަރގްއާއި ސެންޑްރާ އޯ

'ކިލިންގ އީވް'ގައި ސެންޑްރާގެ މަސައްކަތަށް އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ 'ބެސްޓް ޕަރފޯމަންސް ބައި އެން އެކްޓްރެސް އިން އަ ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް، ޑްރާމާ'ގެ އެވޯޑެވެ. އޭނާއަށް ފުރަތަމަ ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑެއް ލިބިފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރު، 'ގްރޭސް އެނަޓަމީ'އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގެ އެންމެ މަތީ އެވޯޑްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ މިއުޒިކަލް ބައޯޕިކްއެއްކަމަށްވާ 'ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ'އަށެވެ. 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދި އިނގިރޭސި ބޭންޑެއްކަމަށްވާ 'ކުއީން'ގެ ލީޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ފްރެޑީ މަރކިއުރީގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަށް 'ބެސްޓް މޯޝަން ޕިކްޗަރ- ޑްރާމާ' ލިބިފައިވާއިރު، ފްރެޑީގެ ރޯލުން ފެންނަ ރަމީ މަލެކްއަށް 'ބެސްޓް އެކްޓަރ، ޑްރާމާ' ލިބުނެވެ.

ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީއަށް 'ބެސްޓް އެކްޓަރ، ޑްރާމާ' ހާސިލް ކުރި ރަމީ މަލެކް ފިލްމްގެ ބައެއް ތަރިންނާއި 'ކުއީން'ގެ ބައެއް އޮރިޖިނަލް މެމްބަރުންނާއެކު

'ބެސްޓް މޯޝަން ޕިކްޗަރ- ޑްރާމާ' ލިބޭނެކަމަށް ގިނަ ފަރާތެއް ޕްރެޑިކްޓްކުރި ލޭޑީ ގާގާއާއި ބްރޭޑްލީ ކޫޕަރގެ 'އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން'އަށް 'ބެސްޓް އޮރިޖިނަލް ސޯންގ އިން އެނީ މޯޝަން ޕިކްޗަރ' ލިބުނެވެ. އެއީ ލޭޑީ ގާގާއާއި މާކް ރޮންސަން ތައްޔަރުކޮށްފައިވާ ލަވަ، 'ޝެލޯ'އަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގޯލްޑަން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ފިލްމަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ޝަރަފުވެރި 'ސިސީލް ބީ ޑެމިލް އެވޯޑް' މި އަހަރު ލިބިފައިވަނީ ބައި ގަރުނަކަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ފިލްމްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޖެފް ބްރިޖަސްއަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި އަހަރު ހާއްސަ ކެޓަގަރީއެއް އިތުރުވިއެވެ. 'ކެރޮލް ބަރނެޓް އެވޯޑް'އެވެ. ޓީވީއަށް ކޮށްފައިވާ ހިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ތައާެރަފް ކުރި މި އެވޯޑް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ ކެރޮލް ބެނެޓްއެވެ. އަދި ސިސީލް ބީ ޑެ މިލް އެވޯޑްއެކޭ އެއްފަދައިން މި އެވޯޑަށްވެސް ނަންދީފައި މިވަނީ އެވޯޑް ފުރަތަމަ ހާސިލްކުރި ފަރާތަށް ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކެރޮލް ބަރނެޓް، 85

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑަން ގްލޯބް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތައް - ފުލް ލިސްޓް

ބެސްޓް ޑިއިރެކްޓަރ އިން އެނީ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: އަލްފޮންސޯ ކުއަރޮން، 'ރޯމާ'

ބެސްޓް މޯޝަން ޕިކްޗަރ، ޑްރާމާ: 'ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ'

ބެސްްޓް މޯޝަން ޕިކްޗަރ، މިއުޒިކްލް/ކޮމެޑީ: 'ގްރީން ބުކް'

ބެސްޓް އެކްޓްރެސް، ޑްރާމާ: ގްލެން ކްލޯޒް، 'ދަ ވައިފް'

ބެސްޓް އެކްޓަރ، ޑްރާމާ: ރަމީ މަލެކް، 'ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ'

ބެސްޓް އެކްޓްރެސް، މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ: އޮލިވިއާ ކޯލްމަން، 'ދަ ފޭވަރިޓް'

ބެސްްޓް އެކްޓަރ، މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ: ކްރިސްޓަން ބޭލް، 'ވައިސް'

ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް އިން އެނީ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: ރެޖީނާ ކިންގް، 'އިފް ބީލް ސްޓްރީޓް ކުޑް ޓީކް'

ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓަރ އިން އެނީ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: މާޝަލާ އަލީ، 'ގްރީން ބުކް'

ބެސްޓް މޯޝަން ޕިކްޗަރ، އެނިމޭޓެޑް: 'ސްޕައިޑަރ-މޭން އިންޓު ދަ ސްޕައިޑާރ-ވަރސް'

ބެސްޓް މޯޝަން ޕިކްޗަރ، ފޮުރިން ލެންގުއެޖް: 'ރޯމާ'، މެކްސިކޯ

ބެސްޓް ސްކްރީންޕްލޭ އިން އެނީ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: ޕީޓަރ ފެރެލީ، ނިކް ވެލެލޮންގާ، ބްރަޔަން ކިއުރީ، 'ގްރީން ބުކް'

ބެސްޓް އޮރިޖިނަލް ސްކޯ އިން އެނީ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: ޖަސްޓިން ހަރވިޓްޒް، 'ފަސްޓް މޭން'

ބެސްޓް އޮރިޖިނަލް ސޯންގ އިން އެނީ މޯޝަން ޕިކްޗަރ: ޝެލޯ، 'އަ ސްޓަރ އިޒް ބޯން'

ބެސްޓް ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް، ޑްރާމާ: 'ދަ އެމެރިކަންސް'

ބެސްޓް ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް، މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ: 'ދަ ކޮމިންސްކީ މެތޮޑް'

ބެސްޓް ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް/ މޯޝަން ޕިކްޗަރ މޭޑް ފޯރ ޓެލެވިޒަން: 'ދަ އެސާސިނޭޝަން އޮފް ޖިއާނީ ވަސާޗީ: އެމެރިކަން ކްރައިމް ސްޓޯރީ'

ބެސްޓް އެކްޓްރެސް އިން ޓެލެވިޒަން ސީރިޒް، ޑްރާމާ: ސެންޑްރާ އޯ، 'ކިލިންގ އީވް'

ބެސްޓް އެކްޓަރ އިން ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް، ޑްރާމާ: ރިޗަޑް މޭޑަން، 'ބޮޑީގާޑް'

ބެސްޓް އެކްޓްރެސް އިން ޓެލެވިޒަން ސީރިޒް، މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ: ރޭޗަލް ބްރޮސްނަހަން، 'ދަ މާވަލަސް މިސިސް މޭސަލް'

ބެސްޓް އެކްޓަރ އިން ޓެލެވިޒަން ސީރިޒް، މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ: މައިކަލް ޑަގްލަސް، 'ދަ ކޮމިންސްކީ މެތޮޑް

ބެސްޓް އެކްޓްރެސް އިން ލިމިޓެޑް ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް/ މޯޝަން ޕިކްޗަރ މޭޑް ފޯރ ޓެލެވިޒަން: ޕެޓްރިޝާ އާކެޓް، 'އެސްކޭޕް އެޓް ޑަނެމޯރާ'

ބެސްޓް އެކްޓަރ އިން ލިމިޓެޑް ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް/ މޯޝަން ޕިކްޗަރ މޭޑް ފޯރ ޓެލެވިޒަން: ޑެރެން ކްރިސް، 'ދަ އެސާސިނޭޝަން އޮފް ޖިއާނީ ވަސާޗީ: އެމެރިކަން ކްރައިމް ސްޓޯރީ'

ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް އިން ލިމިޓެޑް ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް/ މޯޝަން ޕިކްޗަރ މޭޑް ފޯރ ޓެލެވިޒަން: ޕެޓްރިޝާ ކްލާކްސަން، 'ޝާޕް އޮބްޖެކްޓްސް'

ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ އެކްޓަރ އިން ލިމިޓެޑް ޓެލެވިޒަން ސީރީޒް/ މޯޝަން ޕިކްޗަރ މޭޑް ފޯރ ޓެލެވިޒަން: ބެން ވިންޝޯވ، 'އަ ވެރީ އިންގްލިޝް ސްކެންޑަލް'

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް