ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު
ވިކްޓްރީގެ ޓާގެޓަކީ ތައްޓަކާއެކު ލީގަށް ކޮލިފައިވުން: ޝާޒް
 
ކުރިން އޮތް ހަރުފަތަށް ގެންދިއުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނަން
 
ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ތަފާތު ފެންނާނެ
 
ވިކްޓްރީގެ ސްކޮޑު ވަރުގަދަވާނެ، ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު އެބަހުރި

މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީގެ ޓާގެޓަކީ ތައްޓަކާއެކު ޕްރެމިއަ ލީގަށް ކޮލިފައިވުން ކަމަށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފި އެވެ.

އާ ސީޒަނަށް ވިކްޓްރީން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޝާޒް ބުނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ވިކްޓްރީގެ ސްކޮޑު ފެނިގެންދާނީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުންވަނީ ތައްޓަކާއެކު ޕްރެމިއަ ލީގުގައި ދެމި އޮވެގެން ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންނާ އެއްކޮށް ފޮރިން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ތިބީމަ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އެބައޮތް. ދެން ވިކްޓްރީގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް މިފަހަރު ތައްޓެއް ނެގުން. އަދި ޕްރެމިއަ ލީގަށް ކޮލިފައިވުން،" ޝާޒް ބުންޏެވެ.

ޝާޒް ބުނީ ވިކްޓްރީއަށް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގައި ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ އެގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ޓީމަށް ނަގާފައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

ޝާޒް ބުނީ ވިކްޓްރީ އަލުން ކުރިން އޮތް ހަރުފަތަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިހާރު އޮތް ޓީމަކީ އެހިސާބަށް ކްލަބު ވާސިލްކޮށްދެވޭނެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އުންމީދީ ކުޅުމެއް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ޝާޒް ބުނީ އެއިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް ފުރަތަމަ އެގާރާގައި ހިމެނިގެންދާނެ ފެންވަރު ހުރި މޮޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ވިކްޓްރީގެ މުޅި ޓީމުންވެސް ތަފާތުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް ވިކްޓްރީ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބުން ވަނީ ފާއިތުވި ސީޒަންގައި ވެލެންސިޔާ އަށް ކުޅުނު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ގެ އިތުރުން ޓީސީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނާއި، މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ) އަދި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު މުހައްމަދު ނިޔާޒާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ކުޅުނު ބިދޭސީ ކީޕަރު މުހައްމަދު އަލް ޔޫސުފާއި ފޯވާޑް ކެރިކް އަންދްރޭ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު ސެޑިކާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޑިފެންޑަރު ބަލްގޭރިއާގެ ވެލިޗްކޯ ގެނެސްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކްލަބަށް ފައިތުވި ސީޒަންގައި ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކެޕްޓަން ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް