ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:05
ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވި
ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވި
ބީބީސީ
ފިލިޕީންސް
ދެކުނު ފިލިޕީންސްއަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ހަތަރު މަރު
ބިންހެލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވޯނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއްގެ ބިރު ނެތް ކަމަށް

ހުކުރު ދުވަހު ދެކުުނު ފިލިޕީންސްއަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 6.7 ގައި އައި ބިންހެލުމެއްގައި މަދުވެގެން ހަތަރު މީހުން މަރުވެ, 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯ އައިލަންޑުގެ ސުރިގައޯ ސިޓީ ކައިރިއަށް އައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްތައް ބިމާހަމަވެ އެތައް ސަރަހައްދުތަކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ރޭގަނޑު ހޭދަކުރީ ޕާކު ފަދަ ހާމަ ތަންތަނުގައެވެ.

ބިންހެލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވޯނިން ސެންޓަރުން ބުނީ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއްގެ ބިރު ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ބިންހެލުން އައީ ސުރިގައޯ ސިޓީގެ 13 ކިލޯމީޓަރު އިރުން 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިއަށް ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސްއަކީ އާންމުކޮށް ބިންހެލުން ގިނައިން އަންނަ ސަރަހައްދެއްގައި އޮންނަ ގައުމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް