ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - އުރީދޫ

ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސް ސޮލިއުޝަންތަކެއް އުރީދޫ ބިޒްނަސްއިން ތައާރަފްކޮށްފި

  • ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް އެޕް
  • ޑިޖިޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 08:35 2,110

އުރީދޫއިން ތަޢާރަފްކުރި ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސް ސޮލިއުޝަންސް - އުރީދޫ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ އެއް މިއަދު އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި ސޮލިއުޝަންތަކުގެ އަމާޒަކީ، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ދިވެހި ރިސޯޓުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ގުޅުވާލަދިނުމެވެ.

އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން، ވިދާޅުވީ ޗުއްޓީ އެއް ޚިޔާރުކުރާއިރު، އަދުގެ ފަތުރުވެރިން އިސްކަން ދެނީ ޒަމާނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އެހީގައި ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެއް ގެނެސްދޭ ހޮޓެލްތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ކަމަށާއި މިފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް މަގުފަހިކޮށްދީ، ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހޮޓެލިއަރުން ވެސް ދަނީ އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އިޚްތިޔާރުކޮށް، އޭގެ ބޭނުން ހިފަމުން  ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އުރީދޫގެ އަމާޒަކީ މިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ފަސޭހަކަމާ އެކު ރިސޯޓުތައް ގުޅުވާލަދިނުން ކަމަށް ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިތުބާރުހުރި ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އާއި އެކު، އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ސޮލިއުޝަންތައް އެހީތެރިވެ ދެނީ ފަތުރުވެރިންގެ ތަޖުރިބާތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، ރިސޯޓުތަކުގެ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސިމްޕްލިފައި ކުރުމާއި އެކު އެކަމަށް ހޭދަކުރަމުންދާ އަދަދު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް. ހަމަ އެހެންމެ، ރިސޯޓުގެ އެންމެހާ މުއާމަލާތާ ބެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތުތައް އެއްތަންކޮށް، ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސްގެ އެހީގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން،" އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން، ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ ސޮލިއުޝަންތަކަކީ:

  • ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް އެޕް: ފަތުރުވެރިން ރިސޯޓަށް އައުމުގެ ކުރިން، ޗުއްޓީގެ ތެރޭގައި، އަދި އެއަށްފަހު ވެސް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތަކެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކަށް ގެނެސްދޭ އެޕެއް.
  • ޑިޖިޓަލް އެޗް.އާރު: މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ފަސޭހަކޮށްދޭ، ކްލައުޑް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ޓޫލެއް.
  • ޑިޖިޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް: އެންމެ ފަހުގެ އެޗް.ޑީ އެންޓަޓެއިންމަންޓް، ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް އަދި އިން-ރޫމް ސާވިސާސް ފޯރުކޮށްދޭ، ފުރިހަމަ އައި.ޕީ.ޓީ.ވީ ޕްލެޓްފޯމެއް.
  • ޑިޖިޓަލަ ހަބް: މިއީ ސިންގަލް ގިގަބިޓް ފައިބަރ ނެޓްވަރކެއްގައި ބިނާކޮށްފައިވާ، ވޮއިސް، ވީޑިއޯ، އިންޓަނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮޑް ޕްލޭ ސޮލިއުޝަންއެކެވެ.

 

އުރީދޫ ބިޒްނަސްގެ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސްއަކީ، އިތުރު ހާޑްވެއާތަކާއި ނުލާ ކްލައުޑް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކެކެވެ. ރިސޯޓްތަކުގައި މިހާރު ވެސް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އައިޓީ ވިއުގަ އާއި ފަސޭހަ އިން ގުޅާލެވޭ މި ސޮލިއުޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް، މުޅި ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ޑިޖިޓަލް ކޮށް، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހަރަދުތައް ވެސް ކުޑަކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް