ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - މާލީ އިދާރާތައް

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ 10 މާލީ އިދާރާއެއްގެ ނަން އާންމުކޮށްފި

 • މީރާއިން ގަބޫލު ކުރާ މާލީ އިދާރާތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ
 • މާލީ އިދާރާތަކަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ވެސް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ލައިސެންސް ދީފައިވާ އިދާރާއަކަށް ވާންޖެހޭ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 09:12 2,110

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އެ އިދާރާއިން ގަބޫލުކުރާ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މީރާއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގގައި ބުނެފައި ވަނީ މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކަކީ އެ ބޭންކު އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގައުމެއްގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޭންކިންގ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކްއަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ކުންފުނި އޮޕަރޭޓްކުރާ ގައުމެއްގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުންފުނިތައް ރެޖިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ކުންފުނިތަކާއި ލީސިންގ ފައިނޭންސް ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ ކޮންޓްރޯލު ކުރާ އޭޖެންސީތަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މީރާ އިން ވަނީ އެ އިދާރާއިން ގަބޫލު ކުރާ 10 މާލީ އިދާރާއެއްގެ ނަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނެނީ

 1. ވަރލްޑް ބޭންކް 
 2. އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް)
 3. އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އޭޑީބީ)
 4. އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އައިޑީބީ)
 5. ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)
 6. ޔޫރަޕިއަން ބޭންކް ފޯ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އީބީއާރްބީ)
 7. ނޯޑިކް އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް (އެންއައިބީ)
 8. އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޯފިޑް)
 9. ޑީއީޖީ 
 10. އޭއެފްޑީ

މީރާ އިން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކްތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބޭންކެއް އިތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމުގައިވާ ނަމަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިޔުމުން އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް