ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:14
 ޑޭވިޑް ލުއިޒް ފޮނުވާލި ހިލޭޖެހުން
ޑޭވިޑް ލުއިޒް ފޮނުވާލި ހިލޭޖެހުން
ޓްވިޓަރ
ޑޭވިޑް ލުއިޒް
ހިލޭޖެހުން ނަގަން ފަރިތަ ނުކުރާކަމަށް ޑޭވިޑް ލުއިޒް އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ޑޭވިޑް ލުއިޒްގެ ހިލޭ ޖެހުމަކީ ވޯލްޑްކްލާސް ހިލޭޖެހުމެއް: ކްލޮޕް

ހިލޭ ޖެހުން ނަގަން ފަރިތަނުކުރާކަމަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ޑެވިޑް ލުއިޒް ބުނެފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ބީޓީ ސްޕޯޓް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑޭވިޑް ލުއިޒް ބުނީ ބައެއް ފަހަރު ސަޕޯޓަރުން ހައިރާންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ހިލޭ ޖެހުން ނަގަން ފަރިތަކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް ލުއިޒް ބުނީ އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކީ އޮޓޮމެޓިކް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ފަރިތަވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މެޗެއްގައި ހިލޭ ޖެހުމެއްގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ފަހަރުތައްވެސް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް ލުއިޒްގެ ހިލޭ ޖެހުމަށް ތައުރީފްކުރަމުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް ބުނީ އެ ހިލޭ ޖެހުމަކީ "ވޯލްޑްކްލާސް" ފެންވަރުގެ ހިލޭޖެހުމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު މިގްނޮލެޓްވެސް އެކަމާ ހައިރާންވެފައިހުރި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިގްނޮލެޓް އެ ހިލޭ ޖެހުމާމެދު ހައިރާންނުވާ ނަމަ، އެ ބޯޅަ ދިފާއުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޯޅަ ގޯލުގެ ކަނަށް ދިއުމާއެކު މަތަކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތްކަން އެނގޭކަމަށްވެސް ކްލޮޕް ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް