އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން

  • ކައިރީގައި އުޅުނު މީހުން ގޯސް ހަދަން ފުރުސަތު ދެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ފަސޭހައިން ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ރުޅި އަންނަންވީމަ ރުޅި އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 17:58 28,565

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން: މިޒާޖުފުޅާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް އާންމު ކުރެއްވި - ރައީސް އޮފީސް

ބައެއް ކަންތައްތައް ބޭނުން ނުވާ ގޮތަށް ދިއުމުން، އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ބައެއް ފަހަރު ރުޅި އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ދެ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ޕީއެސްއެމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރުޅި އަންނަންވީމަ ރުޅި އަންނާނެ ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނަކީ ސީރިއަސް ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ރުޅި އަންނަންވީމަ ރުޅި އަންނާނެ. އަޅުގަނޑަކީ ސީރިއަސް މީހެއް. ކަންކަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު ބުނާ ގޮތަށް ވުރެ މޮޅަށް ނިންމަން އެދޭ މީހެއް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ނުވެދާ ކަމަށް ވަންޏާ ހުންނާނެ ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެވެސް ރުޅިއަސްފަ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަކީ އެހާ ފަސޭހައިން ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި ވެރިކަމުގައި ކަމެއް ދިމާވާ އިރަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލާފަ ދާން ހިޔާލުގައި ހުންނަ މީހަކު ވެރިކަމާ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުން ދޫކޮށްފަ ދާން ހިޔާލުގައި ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ، އަދި ނުވޭ މި ހިސާބަށް އަންނަން މަސައްކަތް ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑަކީ ކަންކަމަކާ ކުރިމަތިލާ މީހެއް. އަޅުގަނޑަކީ އެހާ ފަސޭހައިން ބަލި ގަބޫލު ކުރާނެ މީހެއް ނޫން،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައިރީގަ އުޅުނު މީހުންނާއި ވަކިވެގެން ދިޔަ މީހުން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކައިރީގައި އުޅުނު މީހުން ގޯސް ހަދަން ދެން ފުރުސަތު ދެވުނު ކަމަށެވެ. އިތުރު ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ކުރާނީ ކައިރީގައި އުޅޭ މީހުންގެ ޝަހުސިއްޔަތު ދަސްކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިންސާނެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމުގައި ވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވާނެ. އެއާ އެކީގައި ގަބޫލު ކުރައްވާ އަޅުގަނޑަކީ މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވެ ހުރި މީހެއް. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކީގައި ވެސް އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ކުރާނަން. އަޅުގަނޑު ހަތުރުން ވެސް މިތުރުން ވެސް އެ ކްރެޑިޓް އަޅުގަނޑަށް ދޭންވާނެ. އަޅުގަނޑު ޑިޓާ ކުރާކަށް، އަޅުގަނޑު ޑިޓާ ކުރަންޏާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު މަރާލުން،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް