ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 14:49
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން
އައިކޮމްގެ ބޭނުމެއް ނެތް، މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައި ޤާނޫނު މުގުރަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިން
 
އާރުޓީއައިއަށް ލާންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ކުރިން ވިދާޅުވި
 
މަހޯލި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ އާރްޓީއައިތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ޖަވާބުނުދޭ އިދާރާތައް އަދިވެސް އެބަހުރި
 
މުލިއާގެއަށް ކުރި ޚަރަދާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ ތަފްސީލު ދޭން އައިކޮމްއިން ރައީސް އޮފީހަށް އެންގުމުން ނުދިން

ހެޔޮ ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއްގެ އަދި ނަޒާހަތްތެރި ދައުލަތެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފައަކީ ހާމަކަން ބޮޑުވުމާއި، މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އިދާރާތަކުގައި ހުރި މައުލޫމާތަށް ރައްޔިތުނަށް ވާސިލުވުމެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ، ދައުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކުރާ ޚަރަދާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ވެރިންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެވެ.  އެކަން ހާސިލު ވާނީ ހާމަކަން ބޮޑުވެ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް، ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތަށް ވާސިލުވެވިގެންނެވެ.

އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އިދާރާތަަކަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަކީ މައުލޫމާތު ހޯދަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ވީހާ އަވަހަށް އިޖާބަ ދިނުމެވެ.

އެ މައުލޫމާތުތައް ހޯދައިގަތުމަށް ގާނޫނުގެ އަސާސީގެ 29 ވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގެވެ. އެ ހައްގަށް އުނިކަމެއް ގެނައުމާއި، އެ ހައްގަށް އަރައިގަތުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިއަދު އެ ހައްގަށް އަރައިގަންނަމުންދަނީ ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިންނެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވާއިރު، މިއަދު އެ ހައްގު އެންމެ ބޮޑަށް ހިފަހައްޓަމުންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.

މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު މީގެ ކުރިން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާރުޓީއައި ނުވަތަ "ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން" ލާންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މައުލޫމާތު ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް (އައިކޮމް) އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައިވެސް މިވަނީ 58 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

މަހޯލި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ އާރްޓީއައި ތަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޖަވާބުނުދޭ އިދާރާތައް ހުރިއިރު، ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ގިނަ އާރްޓީއައި ލިބިފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އޭގެ ތެރެއިން 60 އިންސައްތަ އާރްޓީއައި ރިކުއެސްޓް ރައީސް އޮފީހުން މިހާތަނަށް އަދި ބަލައިގެންފައި ވެސް ނުވާކަމެވެ. މިއީ ދާދި ފަހުން އައިކޮމްއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބު ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެވެ.

މިއަދު ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުހީން ފެންނަމުންދަނީ އައިކޮމްއިން އެންގުމުންވެސް ރައީސް އޮފީހުން ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭ ވާހަކައެވެ.

އަދި އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭތީ އެކަމާ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކަށްވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ރައީސް އޮފީހުން ހާޒިރުނުވާ ވާހަކައެވެ.

އެވަރުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ހާޒިރު ނުވުމުން، އެ އޮފީހުގެ ޢައިރު ހާޒިރުގައި އެކަމާ ގުޅޭ އަޑުއެހުން ބާއްވައި 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުމުން، އެހިސާބުންވެސް މައުލޫމާތު ދޫކުރަނީއެއް ނޫނެވެ. ނުވިތާކަށް އެ މައުލޫމާތު ދޫ ނުކުރާ ސަބަބެއްެވެސް ސާފުވަނީއެއް ނޫނެވެ.

އޭގެ ބައެއް މިސާލުތަކަކީ މުލިއާގެއަށް ކުރި ޚަރަދާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ ތަފްސީލު ދޭން އައިކޮމްއިން ރައީސް އޮފީހަށް އެންގުމުންވެސް، އެ މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައި، އައިކޮމްގެ އަޑުއެހުންތަކަށްވެސް "ފިލައިގެން" ރައީސް އޮފީހުން އުޅޭ އުޅުމެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، މިއަދު ބުނެލަން ޖެހެނީ މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިންކަމެވެ. ވީއިރު ދެން ހުރި މުއައްސަސާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއްވެސް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް