ޕީޕީއެމްގެ ކޯޅުން
ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން، ޕާޓީތެރޭގައި ބައިބައިވުން އެބަ އޮތް:މައުމޫނު
 
'ފަސްޓް ލޭޑީ' އަކީ ދަޢުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުގައިވެސް، ވަކި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލު ކުރެވިފައި އޮންނަ މަޤާމެއް ނޫން
 
ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަހަކަދެއްކެވީ ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ކ. މާލެ |
ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2015 ވަނަ އަހަރުގައި އީދު ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮދުވެ، ޕާޓީ ވަނީ ދެ ފެކްޝަނަކަށް ބެހިފަ
ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަހަކަ ދެއްކެވީ ހަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށް ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިބައިވުން އުފެދިފައި ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކައުންސިލް މެމްބަރުންތަކެއް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ބައިބައިވުންތަކެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީ ކުރިއެރުވުމަށް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޕާޓީގެ ވަރަށް އިސްފަރާތަކުން ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ބައިބައި ވުމެއް ނެތޭ ވިދާޅުވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހަޤީގަތް އޮޅުވައިލެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ބައިބައިވުން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ޕާޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން ބޭނުންވަނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަށްވާފައިވާ ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. ގިނަ މެންބަރުން ބޭނުންވަނީ ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް އިސްލާހުވެ، ތިން ބާރު ހަޤީގަތުގައިވެސް ވަކިވެ، ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާވުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަދުބަޔަކު ބޭނުންވަނީ އެބައެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް އެކަންކަން ދޫކޮށްލާށް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް - ޕާޓީ ހިންގަވަނީ  އެކަމަނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، 'ފަސްޓް ލޭޑީ' އަކީ ދަޢުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުގައިވެސް، ވަކި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ހަވާލު ކުރެވިފައި އޮންނަ މަޤާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް އިޙުތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ލަޤަބެއްކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ. ރއީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "ފަސްޓް ލޭޑީ" އަކީ ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައިވެސް އޮންނަ މަޤާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ފަސްޓް ލޭޑީ އާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަކީ ކުރެވިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަސާއި، އަދި ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިންވެސް، ކައުންސިލުންވެސް ފާސްކޮށްފައިނުވާ މަޤާމަކަށް ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ހަވާލުކުރުމަކީ ޕީޕީއެމް ގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ތާއީދު ރައީސް މައުމޫން ވަނީ އަނބުރާ ގެންދަވައިފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކުރެއްވީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކުގައި ކަން ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޕާޓީގެ އަސާސި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ އިތުރުން މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޕީޕީއެމްގެ ބާރުތައް ނަންގަވައިގެން، ޕާޓީގެ ނަމުގައި މިހާރު ކަންކަން ހިންގަމުންދަނީ ޕާޓީގެ ރައީސް ގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަޔާން ނިންމާލަމުން ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުން މަތީ އެމަނިކުފާނު ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް