ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ރައްޔިތުންނާ އެކުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

  • އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ
  • އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުގެ ދައުރެއް ނެތް

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 12:37 6,093

ރައީސް ނަޝީދު 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ -

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައްޔިތުންނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ހުކުރު ދުވަހު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިޔާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ކަމުގައި ފުލުހުންނާއި، ސިފައިން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 170،000 ވޯޓް ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މޮޅުވިޔަސް ރައީސް ޔާމީން އެކަން ޤަބޫލުނުކުރައްވަފާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ހާތަނަށް ރައީސްގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުންފުޅު ތަފާތުވާ ކަންތައްތައް އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް އަނބުރާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރުމާއި، މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރުމާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބޭ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ވަކި ކޮޅަކަށް އަނބުރާލުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދީ، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރުނުކުރައްވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމީ ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރު ކުރައްވާތީ ނޫން ކަމަށާއި، ވޯޓު އޮޅުވާލަން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބީ މި އިންތިޚާބު އިންތިޒާމް ކުރުގައި ހަމަހަމަކަން ނެތުމާއި، ޝައްކު އުފެދޭ ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރުން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތައުން އެކަން ބަލަން ރާއްޖެ އައިސްފި ނަމަ، އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި އެ މީހުންގެ އެއްބާރުލުން އޮތް ކަމަށް ދައްކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފާނެތީ އެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިނުވަނީ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި އިންތިޚާބު ކަވަރ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ އިގިލިން ގުނާލެވޭ ވަރުގެ މަދު ނޫސްވެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަވަރުކުރުމަށް މޮނީޓަރުންގެ ފާސް ދޫކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ވިސާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިންނާއި އޮބަޒރވަރުންނަށް އިމިގްރޭޝަނުން ނުދޭ މައްސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ގެއްލިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް