މާލޭގައި ނިޔާވާ މީހުން ހުޅުމާލ
މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު ހައެއްގެ ފަހުން މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަނީ ހުޅުމާލޭގައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
އަލީ ވަހީދު، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
ސަން އޮންލައިން

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަޔެއްގެ ފަހުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެއިން ނިޔާވާ އެންމެން ވަޅުލެވޭނީ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އެ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަޅު ލުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި މީހުން ވަޅުލުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ އާ ސަރަހާ ފުރިފައިވާ އިރު ހިނަވާގެ ވެސް މަރާމާތު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން ވަޅުލުމަށް އަލަށް ހެދިފައިވާ ހުސް ސަރަހައްދާ މެދު ހަދާނެ ގޮތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"މާލެ އިން މީހުން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަސްވެރިންގެ ޕާކް ސަރަހައްދުގެ ޖެޓީން. އަދި އެއަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި އޮންނަ އެމްބިއުލެންސް އިން ހުޅުމާލެ ސަހަރާއަށް ގެންދެވޭނެ. މިކަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ، ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެމްބިއުލެންސް" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މީހުން ވަޅުލުމަށް ބޭރުންކުރާ އުޅަނދަކީ މައްޔިތާގެ އައިލާގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މީހުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އުޅަނދެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް ދެ މައްޔިތުން ގެންދެވޭނެ ޖާގަ އޮންނާނެ ކަމަށާއި މައްޔިތާ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެގޮތުން ކަށުނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ޒައިދުބިން ސާވިތު ނަމަކަށްކިޔާ މިސްކިތެއް އެޅިފައިވާ އިރު އެ މިސްކިތުގައި 650 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިހާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މައްޔިތާގެ އައިލާގެ މީހުން ހުޅުމާލެ ދާން ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކަމަށެވެ.

 

މާލޭއެކޭ އެއްގޮތަށް ވިލިމާލޭގައި ވެސް މީހުން ވަޅުލުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އުސޫލުން ކަމަށާއި ވިލިމާލޭގައި ނިޔާވާ މީހުން ސީދާ ގެންދެވޭނީ ހުޅުމާލެ އަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދަންވަރު މަރުވާ މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ހުޅުމާލޭ ސަރަހާއަކީ 21،000 އަކަފޫޓޫގެ ބޮޑު ސަހަރާއެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެ އެވެ. އަދި އެތަނުގައި މީހުން ވަޅުލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ނިމިފައިވާ އިރު މައްޔިތާގެ އައިލާގެ މީހުންނަށް އެތަނުގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރެޑް ކްރެސެންޓުން ވެސް ވަނީ މައްޔިތާ ސަހަރާއަށް ގެންދިއުމުގައި އެފަރާތުން ވެދޭ އެހީގެ ސަބަބުން ކުއްލި ހާލަތްތަކަށް ރެޑް ކްރެސެންޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދަރުމަވެރިންނަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ރަގަޅަށް ދަސްވެގެންދާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

 

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ނިޔާވާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހުޅުމާލޭގައި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އިރު މީގެ ކުރިން މިދިއަ އަހަރުވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެފަހަރު އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފަހުން ވަނީ އެ ނިންމުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ އެވެ

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް