ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ

  • ވަކި ދާއިރާއެއް ވަކި ގިންތިއެއް ނެތި ހުރިހާ ސިވިލް ސާވިސް މުއައްޒަފުންނަށް ވެސް މުސާރަބޮޑުވެގެން ދާނެ
  • މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށަށް ގެންނާނަން

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 22:05 31,197

ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު -

ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިބޫ ވިދާޅުވެެއްޖެއެެވެ.

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖެޓީވީން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި "ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު" މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެތެރޭގައި އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށަށް ގެންނަވާ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނާއި ބޭރު މީހުންނާއި މެދުވެސް މުސާރައިގެ ތަފާތުކުރުންތައް އެބައޮތްކަމަށެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ ވަކި ދާއިރާއެއް ވަކި ގިންތިއެއް ނެތި ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިސް މުއައްޒަފުންނަށް ވެސް މުސާރަ ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވިދާޅުވީ، ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒަފުންގެ އެންެމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސަރވިސް ޗާޖާއި ޓިޕްސް ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކަމަށެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ، ސަރވިސް ޗާޖާއި ޓިޕްސް ދިނުމުގައި ގާނޫނެއްގައި ވަކި ޕަސެންޓެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވި ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރެއްގައި އެކަން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކުރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރައްވާނޭކަމަށެވެ.

"ގާނޫނެއްގައި ވަކި ޕަސެންޓެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޓިޕްސްއާއި ސާވިސްޗާޖު ހަމަ ހަމަގޮތެއްގައި ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދޭނަން" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއްގައި ވަޒީފާގައި ޖިންސްގެ ތަފާތު ކުރުމާއި މުސާރައިގެ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލައްވާނެކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ވަކި ޖިންސެއް ނެތި ވަޒީފާގެ އުޖޫރަ ހަމަހަމަކޮށްދޭނަން. ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޝަކުވާ އެބައޮތް. ޗުއްޓީއެއް ނެގުމެއް ނެތި މުއައްޒަފު ގެއްލޭތަން އާދޭ، މިއަށް އެބަ ޖެހޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ޒިންމާއެއް ނަގަން" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، ވަޒީފާ ދޭ މިހާއާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފާރާތުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުވާންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް