ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:54
ޕަޔެޓް ދިޔުމުން ވެސްޓްހަމް އިން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައި:_ފޮޓޯ ބީބީސީ
ޕަޔެޓް ދިޔުމުން ވެސްޓްހަމް އިން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައި:_ފޮޓޯ ބީބީސީ
ގޫގުލް
ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް
ޕަޔެޓް މާސޭއާ ގުޅުމުން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް އިން ފާޑުކިޔައިފި
 
ސަޕޯޓަރުން ކުރި އިހުތިރާމް ޕަޔެޓް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނި

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގުގެ ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް އެގައުމުގެ ލީގު ކުލަބެއް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކް މާސޭއަށް 25 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީއަކަށް ސޮއިކުރުން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ވެސްޓްހަމް އިން ބުނާގޮތުގައި މާސޭއާ އަލުން ގުޅުމަށް ޕަޔެޓް ނިންމުމަކީ އެކުލަބަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ނުދިނުމާއި އިހުތިރާމް ނުކުރުން ކަމަށެވެ.

އެކުލަބުން ބުނާގޮތުގައި ޕަޔެޓް ވިއްކާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަދި ވެސްޓްހަމްގެ ޖޮއިންޓް ޗެއާމަން ޑޭވިޑް ސުލިވިއަން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ބޭނުންވީ ޕަޔެޓް އެކުލަބުގައި މަޑުކޮށް ނަމޫނާ ކުޅުންތެރިއެކަށް ވުމަށް ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް އިތުރަށް ބުނި ގޮތުގައި، ޕަޔެޓް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވީ ކުލަބުގެ އެކުވެރިކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މަނޭޖަރ ސްލެވަން ބިލިޗް އެގޮތަށް ނިންމުމުންނެވެ.

ޕަޔެޓް މާސޭއަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރާއި ހަމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ފަހަކަށް އައިސް ވެސްޓްހަމްގައި ކުޅެނީ އެހާ ހިތްހަމަޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ޕަޔެޓް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަވާވީސް އަހަރުގެ ޕަޔެޓް ބުނިގޮތުގައި އިނގިރޭސި ލީގުގައި އެނާ ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަކީ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެކެވެ. އަދި ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް ޕަޔެޓް ބުނެއެވެ.

ޕަޔެޓް އެހެން ބުނިނަމަވެސް، ސަޕޯޓަރުން ޕަޔެޓަށް ކުރިވަރުގެ އިހްތިރާމެއް އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނިފައިނުވާ ކަމަށްބުނެ އެކަމާއިމެދު މެނޭޖްމަންޓުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސްޓްހަމް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފައިސާ ބޭނުންވެގެން ޕަޔެޓް ވިއްކާލަން ޖެހޭވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކުލަބުން ބުނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމީ މެނޭޖަރު ބޭނުންވާތީއާ ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިން މެދުގައި އޮތް ރޫހު ހީނަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ވެސްޓްހަމް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް