ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 00:01
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް: އެސްއީޒެޑްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ މިންވަރު ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައި
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް: އެސްއީޒެޑްގައި އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ މިންވަރު ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޤަރާރު
އެސްއީޒެޑްގައި އިންވެސްޓެއް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަކީ 150މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި
 
އެސްއީޒެޑަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް
 
މީއީ ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައެޅުއްވި މިންވަރެއް

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގައި (އެސްއީޒެޑްގައި) މި އަހަރު އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ 150 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިގޮތައް ކަނޑައެޅުއްވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރުއްވި ޤަރާރެއްގައެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް އެ އަހަރެއްގައި އެސްއީޒެޑްގައި އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި އިއުލާނު ކުރަންޖެހެ އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީންގެ ޤަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެސްއީޒެޑްގައި ޤާއިމްކުރެވޭނީ ސްޓްރެޓީޖިކް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހިމެނޭގޮތުން ޤާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ 150 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ކުޑަނޫން ޢަދަދެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހިންގޭނެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި އެޤަރާރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެކްސްޕޯޓަށް އިސްކަންދީގެން ހިންގާ މެނުފެކްޗަރިންގެ އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތާއި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ޕޯޓް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް،ޕޯޓް، އެއާޕޯޓް، ބަލްކް ބެރޭކިންގ، ބަންކަރިން، ޑޮކިންގ ސަރވިސަސް މަސައްކަތެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީ، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް، ސުޕާ ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލް، އާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީތައްވެސް އެމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިސީޓީ) ޕާކް އަދި އައިސީޓީއާ ގުޅޭ ފެސިލިޓީތަކާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސަވިސަސް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ސެންޓަރުތަކާއި އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާއި، އޮއިލް އެންޑް ގޭސް އެކްސްޕްލޮރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ނެތް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ރާއްޖެއަށް ޢާއްމުކުރުމަށް ހިންގޭ މަސައްކަތްތައް އެސްއީޒެޑްގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޤަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މާލީ ދާއިރާ ފިޔަވައި، އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާ ކުރުމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަގު ކަމުގައި ބަލާނީ، ޑިވެލޮޕަރު ޤާއިމް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެފަރާތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މިނިމަމް ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ޢަދަދަށެވެ.

މާލީ ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާ ކުރުމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަގު ކަމުގައި ބަލާނީ ޑިވެލޮޕަރު އެތަނެއް ޤާއިމް ކުރަން ޚަރަދުކުރާ ފިކްސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އިތުރުން މާލީ ޚިދުމަތް ފަށައިގަތުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ޑިވެލޮޕަރު ކޮމިޓް ކުރާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެ.

ރައީސްގެ ޤަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ޑިވެލޮޕަރު ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޓްރެޓީޖިކް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މިންވަރަށްވުރެ ސްޓްރެޓީޖިކް ބައިތަކުގެ ބޭރުން އެއިންވެސްޓްމަންޓުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޮޑުވެގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.

މި ޤަރާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިސޯދީ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެ ކުޑަމިންގަނޑަކީ ކޮބައިކަން ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފާތީ ނެރުއްވި ޤަރާރެކެވެ.

އެސްއީޒެޑްގައި އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ މިންވަރު އިއުލާނުކުރި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެސްއީޒެޑަށް ޝައުގުވެރިވެ، ބަޔަކު ހުށަހަޅާފައެއް ނެތެވެ. 

 

 ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމަށާއި، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށާއި ކަރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ގޮވާލާ ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވި ޖަލްސާގައި ކަނުބަނދެގެން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިހްތިޖާޖު ކުރައްވަނިކޮށް، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ އަލީ އާރިފް އާއި އިބްރާހިމް ފަލާހް އަރީފްގެ އަތުގައި އޮތް ބޯޑު އަތުލާ، އޭނާގެ ހަށިކޮޅަށް އަރައިގަތް ކަމަށް އަރީފް ވިދާޅުވި.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް