ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:45
ޕާކް ކޮށްފައިވާ ސައިކަލްތަކެއް
ޕާކް ކޮށްފައިވާ ސައިކަލްތަކެއް
ގޫގުލް
ވެހިކަލް
ސައިލެއްގެ އިންޖީނުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
އެ ސައިކަލްގެ އިންޖީނު ނަމްބަރާއި ޗެސިސް ނަމްބަރު ދިމަލެއް ނުވޭ

ފާކް ކުރުން މަނާ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕާކްކޮށްފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ޓޯވކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއްގެ އިންޖީނުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ އެ ސައިކަލްގެ NF125MSE 5000021 ނަންބަރު އިންޖީނުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަމުންދަނީ 2016 ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އޭޑީކޭ ކައިރިން، ޕާކްކުރުން މަނާ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުއްޓާ ޓޯވކުރި ސައިކަލެއްގެ އިންޖީނު ނަމްބަރާއި ޗެސިސް ނަންބަރު ދިމާނުވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ NF125MSE 5000021 ނަންބަރު އިންޖީނުގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، އިންޖީނުގެ ވެރިފަރާތްކަން އިނގޭ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް