ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:13
ފުލުހުން އަތުލާފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް
ފުލުހުން އަތުލާފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް
 
ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން

 މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ ހިތަދޫ ހަވާސާ، ހަސަން އަންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާގައި ބުނެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ގަމަށް ޖެއްސި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ފްލައިޓުން މުސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އޭނާ އައްޑޫ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން 10 ރަބަރު ޕެކްޓް އަޅާފައި އޮތް ސިޓީ އުރައެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހަސަން އަންވަރު ބުނެފައި ވަނީ އެ ސިޓީ އުރައަކީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ އޭނާގެ އަތަށް ދިން ސިޓީ އުރައެއް ކަމަށާއި އެ ސިޓީ އުރައަށް ލާފައި އޮތް އެއްޗެއް އޭނާ އަށް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޝަރީޢަތުގައި ސިޓީ އުރައިގައިވާ މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ހަސަން އަންވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުނި ނަމަވެސް އޭނާގެ އެއްޗެއް ނޫންކަން ސާބިތު ކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަަމށާއި އަދި ފުލުހުން ހަސަން އަންވަރުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޗެކްކުރިއިރު ހަސަން އަންވަރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޔާޢަތް ކޮށް މުސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދެ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ހސަން އަންވަރު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް