raajjemv logo
ސިވިލް ކޯޓް
ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް ނޭނގި ސަލްޓަންސްގެ ފައިސާ ޚަރަދުނުކުރަން އަންގައިފި
 
ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނުނެރޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
2,295
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:01
ސިވިލް ކޯޓް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް ނޭނގި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސްގެ ފައިސާ ޚަރަދުނުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އެކުންފުންޏަށް އަންގައިފި އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އެގޮތަށް އަންގާ އަމުރު ކުރީ، ސަލްޓަންސް ކުންފުނީގައި އޮތް ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ 50 އިންސައްތަ ހިއްސާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގައި އެކުންފުނިން ދައުވާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އަމުރު ނެރުނީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަބްދުއްނާސިރު ޝަފީގު ކުރެއްވި އަމުރުގައި ވަނީ ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިމެންދެން، އެކުންފުންޏަށް ނޭނގި ސަލްޓަންސް އިން ފައިސާ ޚަރުދުނުކުރުމަށާއި ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންތައް ފާސްނުކުރުމަށެވެ.

ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން އިތުރު މައްސަލައެއް ވެސް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އެދިފައިވަނީ އެކުންފުންޏަށް ނޭނގި ސަލްޓަންސް އިން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންތައް ފާސްކުރުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ސަލްޓަންސް ކުންފުންޏަކީ ޑީއާރްޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނީގެ މައްޗަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ ދަރަނި ސާބިތުވެފައިވާއިރު، އެކުންފުނީގެ މައްސަލަތައް ޝަރުއީ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ހިނގަމުން އެބަދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް