raajjemv logo
އިންސާނީ ވަގުފާރި
އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
އެފަދަ ސެޝަންތައް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
މައުލޫމާތު ދީފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން
 
އެ ސެޝަނުގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,508
ކ. މާލެ |
17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 03:28
އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން ކުރިއަށް ދަނީ
މުހައްމަދު ފަޒީން

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަންގައި ވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ ކޮބައިކަމާއި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތެއް ދެނެގަނެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ގާނޫނުގައިވާ މުހިންމު ބައިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި ސެޝަންގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖަންޓް މުހައްމަދު ޖިނާޙް އެވެ.

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެޝަންތަކެއް މުޅިއަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް