ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކޮރަޕްޝަން

ކޮރަޕްޝަން: ޔަހޫދީންނަށް ބޮޑުވަޒީރާ ސުވާލުކުރެވޭ، ދިވެހިންނަށް ރައީސްއާ ސުވާލުނުކުރެވޭ!

  • އިޒްރޭލުން ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ބޮޑުވަޒީރާ ސުވާލުކޮށްފަ
  • އެމްއެމްޕީއާރްސީ ތަހުގީގު ނުނިމި އެތައް ދުވަސްތަކެއް

ކ. މާލެ | 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:42 | 3,951

ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު - ފައިލް ފޮޓޯ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ނަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ އިސްލާމީ ދައުލަތެކެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ހިންގަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އަލީގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އުސްލޫބުތައް ގާއިމްކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ހަމަ އެންމެ ޔަހޫދީ ގޮތްތަކަށް ކަމެވެ. ހަމައެއް ލަމައެއް އިންސާފެއް ހައްގެއް ނުހައްގެއް ބެލުމެއް ނެތެވެ. އަތު ޖެހުނު އެއްޗެއް ކައި، ހަސަދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން ދައްކައި، އާރައިބާރުން މީހުންގެ ހައްގުތައް ޖަހައިގަންނަނީ މާދަމާއެއް އަންނާނެ ކަމުގެ ޚިޔާލެއް ވެސް ނެތި އެވެ.

 

މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ވައްކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގިރިތަކާއި ހާހަލަށް ދާންދެން ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ އަށް ހަރާންކޯރުވެ، އެއްބަޔަކު ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ފެށިއިރު، އަނެއް ބަޔަކު އަގުބޮޑު ކާރުތަކާއި ގަޑިތަކަށް ދާންދެން ގަނެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކޮށްލައިފި އެވެ.

 

މި ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަލިއްޔުލްއަމުރު ކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ ބޮޑު އަދަދުން ފައިސާ ލިބުނީމާ އޭގައި ނުހިފާނީ ކާކުތޯއޭ، ޚުދު އަނބިމީހާ ވެސް އެފައިސާ ހޯދަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ނުބަލާނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލު އެއްކޮށް ކައި ހުސްކޮށްލުމުން މިއީ އެމަނިކުފާނު ދެއްވި ޖަވާބެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަލިއްޔުލްއަމުރު އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވީ ހަރަމާއި ހަލާލު އޮތް ގޮތެވެ.

 

އަޑުއައްސަވާށެވެ. މުޢާޒް ބިން ޖަބަލް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވި ހަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އެވެ. ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ. ހަތަރު ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވުމަށްފަހު މެނުވީ، ޤިޔާމަތްދުވަހު އަޅާގެ ފައި ހަރަކާތްނުކުރެވޭ ހުއްޓެވެ. އޭނާގެ ޢުމުރު ހޭދަކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ޒުވާންދުވަސްވަރު ހޭދަކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި އޭނާ މުދާ ހޯދި ގޮތާއި، ހޭދަކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި އޭނާ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނެވެ."

 

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރާތާ ދެ އަހަރު ވަނީ އެވެ. ތަހުގީގު އޮތީ ރައީސް ޔާމީނާ ހިސާބުން ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ވިސްނާލަބައްލަވާށެވެ. ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިފައިވާ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ އެގައުމުގެ ފުލުހުން އެ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން އިނާޔަތްތައް ހޯއްދެވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ މައްސަލައިގައި ނަތަންޔާހޫގެ ގެކޮޅުގައި ތިން ގަޑިއިރުވަންދެން ނަތަންޔާހޫއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.

 

ބައެއް ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ބަަލަމުންދާ މައްސަލައަކީ، ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި އަށް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފްރާންސުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަރުނައުދް މިމްރާން ދިން އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ (1،045،650 ޑޮލަރު)ގެ ޑޮނޭޝަނެއް ނަތަންޔާހޫ ގަބޫލު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެކެވެ.

 

މިއީ ލާއިންސާނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ މެދުގައި ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މި އުޅެނީ ރައީސް ޔާމީނާ ސުވާލު ނުކުރެވިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވެ އެވެ. ލީކު ކޮށްލި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާގެ އަދަދު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 

ފަސާދައާއި ޚިޔާނާތާއި ބޮޑެތި ވައްކަން ގައުމުގައި އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، އިސްލާމްދީނުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ފައިދާތަކެއް އެ ދަނީ ލިބިގަންނަމުންނެވެ. އަދި، އެހެން ދީންތައް ރާއްޖޭގައި ފަތުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން ބޭނުންހާ ކަމެއް އެ ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވެރިކަމަށް އައީވެސް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. ވެރިކަން ކުރަމުން ދަނީ ވެސް ދީން ހަތިޔާރަަކަށް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 

ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުގައި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ސުވާލުކުރަން ކެރުނު އިރު، ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަނަށް މި އުޅެނީ ރައީސްއާ ހަތަރުކަޅި ހަަމަކޮށްލަން ވެސް ނުކުރިގެންނެވެ. ބަޔަކު އިސްލާމްދީން ހިމާޔާތް ކުރާނީ މިހާކަ ވަރަކަށް އެހެން ނޫންތޯ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.