އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - މައުމޫން

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޤަދީމީ، ބިރުވެރި މެސެޖުތަކެއް ގެނެސްދޭ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން: އަލީ ނިޒާރު

އާލާ އިބުރާހިމް
aalu_aala

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 10:01 1,554

އަލީ ނިޒާރު - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މި ޤައުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކޮށް، އުފަލާއި އަރާމުގައި ރާއްޖޭގައި އުޅެވޭނެ އުޞޫލު ޤާއިމްކުރުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ވެރިއަކަށް ވެރިކަން ލިބުމުން ދެގޮތަކަށް ވެރިކަން ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެއްގޮތަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ލިޔެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވެ، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް އާވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ވެރިކަން ކޮށްދިނުމެވެ.

 

" ދެވަނަ ގޮތަކަށް ވެސް ވެރިކަން އެބަކުރެވޭ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ވެރިކަން ލިބުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މުދަލާއި އެވެރިކަން ކުރާ ތަނެއްގެ ބިމާއި ރައްޔިތުން އެއީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނައިގެން ވެރިކަން ކުރުން" ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރަމުން މިދާ ވެރިކަން ކުރަމުން ދަނީ ކޮން އުޞޫލަކުންކަން ނިންމާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ވެރިކަމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، 2008 ގެ ފަހުން ކުރި ވެރިކަންވެސް ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު މިއޮތް ވެރިކަން ކުރަމުން މިގެންދަނީ ވެރިކަން ކުރެވޭ ދެވަނަ އުޞޫލުން ކަމަށް ސިފަކުރައްވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މިވެރިކަމަކީ ލައްޒަތާއި އާރާއި ބާރުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަނދަގޮނޑި ޖަހައިގެން އަނިޔާވެރި އުޞޫލަކުން ކުރަމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި ފަލްސަފާއެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ކުރަމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޤަދީމީ، ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި މެސެޖުތަކެއް ގެނެސްދޭ އުޞޫލަތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ސިފަކުރައްވާ އަލީ ނިޒާރު ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ފަހުން ތިން އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނީ ކޮން އުފާވެރިކަމެއްތޯ ވިދާޅުވެ، ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވޯޓުތަކަށް ހުރަސްނާޅާ އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ވެރިމީހާ ހޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެމީހުންގެ ޙާލަތު، އެމީހުންގެ ވިސްނުން، އެމީހުންގެ ބިންތަކަށް ހަދަންވާނެ ގޮތް އެމީހުންނަށް ތަރައްޤީ އަންނާނެގޮތް އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެ ގޮތް އެމީހުންނަށް އެހެނިހެން ތަރައްޤީ ހޯދައިދެވޭނެގޮތް ވިސްނޭނީ އެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހުންނަށް" ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް