ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 07:26
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފަލަ ސުރުޚީ
އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލަނީ
އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް
ހާލަތު އޮތްގޮތުން ޔާމީން ބަލި ކުރެވޭނީ އެއްކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލުވެ ކަންކަން ރާވާ އެގޮތައް ތަންފީޒް ކުރާތާ އަހަރުވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭނީ އެއް ކެނޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި އެކެނޑިޑޭޓް ނެރޭއިރު އެމްޑީޕީން ދެކޭގޮތްތައް ހުށަހަޅާ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިން ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިގެން ނޫޅޭ ކަމަށާއި އެއްކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުން ލަސްވެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާން ކުރެއްވުމުން އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ވާހަކައަށް ވުރެ މާބޮޑު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރެއްވުމާ ހަމައަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ބާރަށް އެމަސައްކަތް އައީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާން ކުރުމުން އެއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން ޖެހުނު ކަމަށާއި ނުހައްޤުން އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލައި ހައްދަވަމުން ގެންދެވިއިރު އެއް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަށް ރައްދުދެއްވައި ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާކުރެވި ކަންކަން ރާވަމުން އެ ކަންކަން ތަންފީޒް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު އެއްއަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެގެން ދިޔައީ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުވިއަސް އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވެންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށެވެ.

"މިހާރު އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިފަށަނީ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ސިންގަލް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އެންމެނަށް ވެސް ޤަބޫލް ކުރެވޭ ޙަޤީގަތަކީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން ނޫނީ ޔާމީނާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބަކަށް ދިޔަކަމުގައިވިއަސް ޔާމީން ބަލިކުރާކަށް ފަސޭހައެއް ނޫން" ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކަންކަމުގައި ބައިނަލްއަޤަވާމީ ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ ކަމަށާއި އެންމެ ބޭނުންވާގޮތަށް ބައެއް ފަހަރު ކަންކަން ނުވިކަމުގައި ވިއަސް ކަންކަން މިހާތަނަށް ވެފައި ހުރީ ބޭރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިވަން އިންސާފްވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދުމަށް ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ނުވެ އިންތިޚާބަކަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ މިނިވަން އިންސާފްވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދުމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށާއި އެމެނިފެސްޓޯ ވެގެންދާނީ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު އެމްޑީޕީން ދެކޭގޮތުގެ މެނިފެސްޓޯ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 06:35
ތީ ކޮން ބައެއް
ތިހެން މީހުން ގުނބޯ ހައްދައިގެން ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މީގެ ކުރިންވެސް، ކަލޭމެން ހެދިގޮތަކީ އެހީތެރިވި އެންމެން ބޭރުކުރީ. މާ ތާހިރު ވާހަކަ ނުދައްކާތިބޭ. ތިކަން ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ނޫޅޭ