ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 08:10
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ އަލީ ނަޒީރު
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ އަލީ ނަޒީރު
މުހައްމަދު ފަޒީން
ޢަލީ ނަޒީރު
ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ސަރުކާރު ބޭފުޅުން ދަނީ ފަލަސްތީނުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން:ނަޒީރު
ގާޒާ ފަންޑު ހިންގެވި އިސްލީޑަރު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝަޢިޚް އިމްރާންވެސްވަނީ ޖަލަށް ލާފައި
މިސަރުކާރަކީ ދުލުން ބުނެލާ ބަހެއް ފިޔަވައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދިން ބައެއް ނޫން
ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ގެ އެ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރަން

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފަލަސްތީނުގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނު ބައެއް ރައްޔިތުން ދިވެހި ދިދަ ގެންގުޅުނު ފޮޓޯ، ރައީސް ޔާމީންގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާއި ކެމްޕެއިން ބައެއް ޕްލެޓް ފޯމްތަކުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް ނަޒީރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލިފައިވާއިރު 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގައެވެ. އަދި ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ގެ އެ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރައްވާކަމަށް ވެސް ނަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަޒީރު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަކީ ދުލުން ބުނެލާ ބަހެއް ފިޔަވައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދިން ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް މީގެ ކުރިން ގާޒާ ފަންޑު ހިންގެވި އިސްލީޑަރު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝަޢިޚް އިމްރާންވެސް ވަނީ ބޭއިންސާފު ޖަލަށް ލާފައި ކަމަށެވެ.

ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެވީހުމަށް ހިންގި ޣާޒާ ފަންޑު ހަރަކާތަކީ ޝައިޚް އިމްރާން އިސްވެ ހުންނަވައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިންގި ހަރަކާތެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ޣާޒާ ފަންޑު ހަރަކާތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ނަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަލަސްތީނުގެ ހައްޤުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި ލީޑަރު ޝައިޚް އިމްރާން ނުހައްގުން ޖަލަށް ލާފައިވާއިރު ޝައިޚް އިމްރާން ޖަލަށް ލާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޝައިޚް އިމްރާން ދޫކޮށްލުމަށް އދ އާއި އީޔޫއާއި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެތައް ޖަމާއަތަކުން ވެސް ގޮވާލާފައިވާކަން ނަޒީރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނަޒީރު ވިދާޅުވީ "ފްރެންޑްސް އޮފް ޕަލަސްޓައިން އިން މޯލްޑިވްސް" ކިޔާ ގުރޫޕަކުން، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދިވެހި ދިދަ ބޭނުން ކުރި ކުރުން "އެބިއުސް" ކުރަމުން ދިއުމުން ޝޮކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާކަމަށެވެ.

"ފްރެންޑްސް އޮފް ޕަލަސްޓައިން އިން މޯލްޑިވްސް" އިން ބުނެފައިވަނީ ޣާޒާގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދިދަ ވިހުރުވައިލީ އެންމެ ފަހުން ކުރި " ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި" ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޣައްޒާ މީހުންނަށް ކުރި ތާއީދަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް ކަމުގައެވެ.

ޣާޒާގައި އެންމެ ފަހުން ކުރެވުނު ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ދިވެހިންވަނީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެ އެހީ އެއްކުރުމަށް ހުޅުވި ޣާޒާ ފަންޑް ހުޅުވާފައިވަނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި އެޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އިސްވެ ހުންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް