ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު އުރީދޫގެ 'ފުޓްބޯޅަ ފޯރި' ތައާރަފްކޮށްފި

  • މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 29 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް

ކ. މާލެ | 1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 19:10 | 5,751

އުރީދޫއިން އަންނަނީ ގިނަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ހިންގަމުން - އުރީދޫ

ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު އުރީދޫއިން  "ފުޓްބޯޅަ ފޯރި" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނެފައިވަނީ މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ސަބަބުން ލިބޭ ތަރުހީބުގެ ސަބަބުން ތައާރަފްކުރި ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 29 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އިނާމްތަކުގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯއްދަވާ ބައިވެރިޔަކަށް އައިފޯން 10 އެއް ލިބޭއިރު ކޮންމެ މަހަކު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯއްދަވާ ބައިވެރިޔަކަށް ޕީއެސް 4 ޕްރޯއާއެކު 55 އިންޗީގެ ސެމްސަންގ ކާރވްޑް ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން "ގޯ" ޖެއްސެވުމަށް ފަހު 4242 އަކަށް އެސްމެއެސް ކުރެއްވުމުން ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ވެސް އަކުރުތަކެއް އެކުލެވޭ އެސްއެމްއެސްއެއް ލިބިގެންދާއިރު މި އަކުރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބަސް ހެދުމަށް ފަހު 4242 އަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވަން ޖެހެއެވެ. ތިން އަކުރުގެ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ދިގު، ސައްހަ ބަހެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެބަހުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އަކުރަކަށް 100 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ލިބިފައިވާ އަކުރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 4242 އަކަށް 'ހެލްޕް' ޖެއްސެވުމަށް ފަހު އެސްއެމްއެސް ކުރުމުން އަދި އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިން ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.