ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ އަގު 58 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދަށްވެއްޖެ!

  • ހިއްސާގެ އަގު 190 ޑޮލަރުން 158 ޑޮލަރަށް ވަނީ ވެއްޓިފައި

ކ. މާލެ | 25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 19:28 | 5,603

ފޭސްބުކް ކުންފުނި ދާދި ފަހުން އެކި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވޭ - ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ވެބްސައިޓް ފޭސްބުކްގެ އަގު 58 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ. 

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ 50 މިލިއަން އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތު ޑޭޓާ އެނަލިޓިކްސް ކުންފުނި ކޭމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ އިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަން ފަޅާއެރުމާއެކު ފޭސްބުކްގެ ހިއްސާގެ އަގުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ހަފްތާ ފެށިއިރު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ފޭސްބުކްގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު ހުރީ 176.80 ޑޮލަރުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޭމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބޮޑުވެ، ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ބަންދުކުރިއިރު، އެކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު ވަނީ 159.30 ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފައެވެ. މިމައްސަލަތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ފޭސްބުކްގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގު ހުރީ 190 ޑޮލަރުގައެވެ.

ފޭސްބުކްއާއިމެދު އާއްމުން ދެކޭ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވަމުން ދިޔުމާއިއެކު، އެޕްލެޓްފޯމްގައި އިޝްތިހާރުކުރާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިޝްތިހާރުތައް ނަގަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަޝްހޫރު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި ސްޕޭސް-އެކްސްއިން ފޭސްބުކް ޕްލެޓްފޯމްގައި އިޝްތިހާރުކުރުން ހުއްޓާލިކަން އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާ އީލަން މަސްކް ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސްޕޭސް-އެކްސްއާއި އޭނާގެ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައްވެސް ވަނީ ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ. 

ފޭސްބުކްގެ ހިއްސާގެ އަގު މިހާ ބޮޑަށް ވެއްޓިގެން ދިޔައީ ކުންފުންޏާއިމެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެ، އިޝްތިހާރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަސްޖެހުމުންނާއި، އިންވެސްޓަރުން އެމީހުންގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުމުގެ އިތުރުން، ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން މަދު ވެދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމުންނެވެ. 

ހިއްސާގެ އަގު ވެއްޓެމުންދާއިރު، 'ޑެމޭޖް ކޮންޓްރޯލް'ކުރުމަށް ފޭސްބުކްއިން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބަރގް ވަނީ މަޢާފަށްވެސް އެދިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފޭސްބުކްއިން މިމައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެއްކުން ލަސްވެގެން ދިޔުން އެއީ ހިއްސާގެ އަގު ވެއްޓެން މެދުވެރިވި އެއް ސަބަބުކަމަށް މުހައްލިލުން ދެކެއެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ފޭސްބުކް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކުރިއިރު، ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއްގެ އަގަކީ 38 ޑޮލަރެވެ. ހިއްސާ ވިއްކާ ނިމުނުއިރު ފޭސްބުކްގެ އަގު 104 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އެރިއެވެ. ފޭސްބުކްގެ މިހާރުގެ އަގަކީ 463 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.