ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރިޕޯޓު - ދައުލަތުގެ ޚިޔާނާތް

66.38 މިލިއަން ޑޮލަރު: ދިވެހި ދައުލަތުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން

  • ވައްކަން ފަހިކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިސްލާހުތައް ގެނެވުނު
  • ރައީސް ޔާމީނުގެ ގެކޮޅަށް އުފުލުނު ނަގުދު ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދެއް ހިސާބުން ފެންނާކަށް ނެތް
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ ބައެއް މަސައްކަތް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް ބަދަލުކުރި

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޯމަ 03:01 56,189

އަލްޖަޒީރާގެ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސްގެ މަންޒަރެއް - އަލްޖަޒީރާ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު

17 ޖުލައި 2014 ވަނަ ދުވަހާއި 21 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން 66,385,921.34 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ވައްކަން ކުރިއެވެ. މި ވައްކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމެވެ. ވައްކަން ހިންގުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ވިއްކާފައިވާ ރަށްރަށާއި ފަޅުގިރި އަދި ބިމުގެ ޖުމްލަ މިންވަރު ހިސާބުޖަހަން އުދަގުލެވެ. މިމަޒުމޫނުގެ އަމާޒަކީ، ދިވެހި ޚަޒާނާއިން ކުރި އެންމެބޮޑު ވައްކަން ކުރެވުނުގޮތް ދެނެގަތުމެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ޖޯޖް ކްލޫނީގެ އޯޝަންސް ފިލްމްތައް ދެކެވަޑައިގަނެފައިވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑު ދުށީމެވެ. އެެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މެދުވެރިކޮށް ބަޔަކު މީހުން ކޮށްފައިވާ 66 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަޑޮލަރުގެ ވައްކަން، ކްލޫނީގެ ފިލްމުތަކާ ވެސް ނުބައްދަލެވެ. ހީލަތްތެރިކަމުގެ އިންތިހާއެވެ. މަކަރުވެރިކަމާއި އޮޅުވާލުމުގެ ލާމަސީލެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް، ވަރަށް ރަގަޅު އިކޮނަމިސްޓަކަށް ނޫނީ ނުނެރޭވޭނެ ސިއްރުވެރި ވައްކަމެކެވެ.

ވައްކަން ފަހިކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙްތަކާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަގޮތް، އެންމެ ބޭފުޅުން ވެސް ދެކެދެނެވަޑައިގަތީމު ނޫންތޯއެވެ. ބަންޑާރަ ބިމާއި، ފަޅުރަށްރަށާއި، ހުރާ ފިނޮޅާއި، ގިރި ފަޅުތައް ވިއްކުން އިންތިހާއަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. 21 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މެދުވެރިކޮށް 40 ރަށަކާއި 3 ފަޅެއް ވިއްކިއެވެ. ވިއްކުނު ތަންތަނުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ66,385,921.34  އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ޑޮލަރު ލިބިފައި ހުރީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ނަމުގައި ލިޔެވިފައި ހުރި ޗެކުންނެވެ. ލިބުނު މިފައިސާ ޖަމާކުރީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނި އެމް.އެން.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ އެކައުންޓަކަށް ނޫނެވެ. މުޅިން އެހެން އަމިއްލަ ބައެއްގެ ކުންފުޏެއްގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވިސް ގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. ސްކޯޒް އޮފް ފްލެއާރ (އެސް.އޯ.އެފް) ޕްްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ 7701701832002 އަމިއްލަ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށެވެ. އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށެވެ.

އެސް.އޯ.އެފް. އަށް ޖަމާކުރެވުނު 66 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދުގެ ޑޮލަރު އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކި މީސްމީހުނަށް ދިނީއެވެ. އެސް.އޯ.އެފް ފައިސާ ބަހާފައިވަނީ އެކިއެކި ފައިސާގެ މުއާމަލާތުންނެވެ. 207 ކޭޝް ޗެކް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 20 ފަހަރަށް ނަގުދު ފައިސާ ނަގާފައި ވެއެވެ. 1592 ކޭޝް ޓްރާންސްފާރ ހަދާފައިވާއިރު 14 ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާފޮނުވާފައިވެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާއި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި ދެމެދުގައި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ހަދާފައިވަނީ 1833 ޓްރާންސެެކްޝަނެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ކުރި 66,385,921.34  އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ މިދެންނެވި 1833 ފައިސާގެ އެކި ބާވަތުގެ މުއާމަލާތުންނެވެ

އެސް.އޯ.އެފް ގެ އެކައުންޓުން ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނަގައި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތައް ބަހާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އުފުލިފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ގެކޮޅަށް ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގެ ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިޒް ފިލްމުން ސާފުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ގެކޮޅަށް އުފުލުނު ނަގުދު ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދެއް ހިސާބުން ފެންނާކަށްނެތެވެ.

އެސް.އޯ.އެފްގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓުގެ އެންމެހާ ތަފްޞީލު އަޅުގަޑުމެނަށް ލިބުނީ، އެ ބޭންކްގައި މަސަތްކަތްކުރާ މީހަކު ކަށިގަނޑު ފުމުނީތީއެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބޭންކް މެދުވެރިވެ ހިގަނީ ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ދެކި، އެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރީއެވެ. އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓުން ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނޫން ގޮތައްވެސް ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތް މަދެއް ނޫނެވެ. އެމުއާމަލާތައް ރައްދުވާ ފަރާތްތައްވެސް ފެންނާން އެބައޮތެވެ. ވައްކަން ކުރި މީހުނާއި ކުރި ވައްކަމުގެ ފައިދާ ބެހި މީހުންވެސް އިނގެއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކަންޓުތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެވަނީ އެ ނަންތަކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް