ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނަކަމަށް އދ. އިން ކަނޑައަޅާނެ: ޑރ ޝަހީދު

  • އދގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމްކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ
  • ވޯކިންގ ގްރޫޕްގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވިހެން މިކަމުގައި ސަލާމަތް ނުވެވޭނެ
  • ރައީސް ނަޝީދާއި ވާދަކުރަން ރައީސް ޔާމީން ޖެހިލުންވޭ

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 02:29 13,398

ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ އަހުމަދު ޝަހީދު - ގޫގުލް

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނަކަމަށް އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިއަހަރު ކަނޑައަޅާނެކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އދގެ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއަރގެ މަޤާމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ޑރ. ޝަހީދު އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅަންކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވާނެކަމަށް 2006ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އިޤްރާރުވެ، ދިވެހި ރާއްޖެއިން ސޮއެކޮށްފައިވާކަމަށް ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ 2012ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރައީސް ނަޝީދު ބޭރުކުރި ގޮތަށް، 2018ގައި ބޭރުކުރަން ޖާގަ ދީގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ވިހަލީ މޭވާ ކާކަށް ނުވާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެކަމަށް އދއިން ކަނޑައަޅާނެކަމަށް ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވިއިރު، ރައީސް ނަޝީދާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް މިނިވަންކުރުމަށް އދއިން ވޯކިންގ ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން ކުރި އަމުރަށްވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ތަބާވެފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ.އެމްވީއިން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ތަންފީޒުކުރުމަށް އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ނެރޭ އަމުރުތަކަށް ތަބާވުން، މުޢާޙަދާގައި ސޮއެކޮށްފައިވާތީ ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާކަމަށާއި، މިއީ ވޯކިންގ ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނާއި ތަފާތު މެކޭނިޒަމެއްކަމަށެވެ.

ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރކުރުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އޮންނާނެކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އާބާދީގައި 4 ލައްކަ ކިރިޔާ ހަމަވާ ޤައުމަކަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫންތަކާއި ޚިލާފުވެ، އޭގެ ނަތީޖާތަކާއި ބައްދަލުނުވެ މާގިނަ ދުވަހު ދެމި ނޯވެވޭނެތީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ.އެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވުނަ ނުދޭން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި ވާދަކޮށް ބަލިވާނެކަން ރައީސް ޔާމީނަށް ޔަޤީންވެވަޑައިގަންނަވާތީކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު 'ބޭޒާރުވެ، އޮރިޔާންވުން' ނޫން ކަމެއް އެކަމުގައި ނުވާނެކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ނިންމާނެ ގޮތެއް ޑރ. ޝަހީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޝަކުވާއަށް ސަރުކާރުން ދޭނެ ސައްޙަ ޖަވާބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި "ދޭކާއި ދޭކާއި ގުނަ ކުރީމައި އަންނާނީ 4 ކަން ކަލްކިއުލޭޓަރއެއް ބޭނުން ނުކުރިޔަސް އެނގޭނެ" ކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެކަމަށް ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވިނަމަވެސް، ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީދުގެ މީހެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދަށަށްދާ މައްސަލައިގައި އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުންނާއި އެހެން ގުނަވަންތަކުން ދަނީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް